ADR – SR pristúpila k mnohostranným dohodám M333 a M334

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky ako príslušný orgán vo veciach podľa dohody ADR v Slovenskej republike, podľa článku 4 odsek 3 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR (ďalej len „dohoda ADR“) pristúpilo k mnohostranným dohodám M333 a M334. Uvedené mnohostranné dohody umožňujú odchylne od ustanovení platného znenia dohody ADR dopravcom, vodičom a bezpečnostným poradcom vykonávať príslušné činnosti v tejto oblasti.

Mnohostranná dohoda M333 dovoľuje vodičom ADR, ktorým končí platnosť osvedčenia v rozmedzí od 1. marca 2020 do 1. septembra 2021, naďalej vykonávať ich činnosti v rozsahu osvedčenia, ktorému vypršala platnosť vo vyššie uvedenom období. Takéto osvedčenie sa považuje za platné do 30. septembra 2021, avšak obnova osvedčenia vodiča ADR sa musí vykonať pred 1. októbrom 2021.

Mnohostranná dohoda M334 umožňuje bezpečnostným poradcom ADR, ktorým končí platnosť osvedčenia medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021 vykonávať naďalej činnosti podľa dohody ADR. Osvedčenia zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021, avšak obnova osvedčenia bezpečnostného poradcu ADR musí byť vykonaná pred 1. októbrom 2021.  

Uvedené ustanovenia o platnosti jednotlivých osvedčení platia iba na územiach tých zmluvných strán (vrátane Slovenskej republiky), ktoré podpísali mnohostrannú dohodu M333 a M334.

Zoznam štátov, ktoré pristúpili k jednotlivým dohodám je priebežne aktualizovaný a je zverejnený na stránke EHK OSN.

Slovenská verzia mnohostranných dohôd M333 a M334 je zverejnená na stránke ministerstva mnohostranné dohody ADR.