ADR – SR pristúpila k mnohostranným dohodám M324 a M325

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný orgán vo veciach podľa dohody ADR v Slovenskej republike podpísalo mnohostranné dohody M324 a M325. Uvedené dohody umožňujú odchylne od ustanovení platného znenia dohody ADR dopravcom, vodičom a aj bezpečnostným poradcom vykonávať príslušné činnosti v tejto oblasti.

Dohoda M324 dovoľuje vodičom ADR a bezpečnostným poradcom ADR, ktorým končí platnosť osvedčenia v rozmedzí od 1. marca 2020 do 1. novembra 2020, naďalej vykonávať ich činnosti. Takéto osvedčenie sa považuje za platné do 30. novembra 2020, avšak obnova osvedčenia vodiča ADR a predĺženie osvedčenia bezpečnostného poradcu ADR sa musí vykonať pred 1. decembrom 2020.

Dohoda M325 dovoľuje dopravcom, ktorým končí platnosť osvedčenia o prehliadke cisterny a rovnako aj osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí v rozmedzí od 1. marca 2020 do 1. augusta 2020, aj naďalej prevádzkovať vozidlo a cisternu v cestnej premávke. Takéto osvedčenie sa považuje za platné do 30. augusta 2020, avšak nasledujúca prehliadka sa musí vykonať pred 1. septembrom 2020.

Uvedené ustanovenia o platnosti jednotlivých osvedčení platia iba na územiach tých zmluvných strán (vrátane Slovenskej republiky), ktoré mnohostranné dohody M324 a M325 podpísali.

Zoznam štátov, ktoré pristúpili k jednotlivým dohodám je priebežne aktualizovaný a je zverejnený na stránke EHK OSN.

Slovenské verzie mnohostranných dohôd M324 a M325 sú zverejnené na stránke ministerstva mnohostranné dohody ADR.