Školiace strediská KKV – povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku ÚVZ SR č. 45/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 740 kB) v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 49/2021 V. v. SR (.pdf, 215 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 45/2021 V. v. SR“).

Z § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 V. v. SR, ako aj z uznesenia vlády SR č. 77/2021, ktorým sa do 19. marca 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky vyplýva, že konanie hromadných podujatí uskutočňovaných na základe zákona je aj naďalej povolené. Pod tieto hromadné podujatia spadajú aj kurzy KKV, ktoré zabezpečujú poverené školiace sediská KKV na základe zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Z predmetného uznesenia vlády SR zároveň vyplýva, že účastníci – vodiči týchto kurzov, majú  na cestu  na takéto hromadné podujatia (školenie a skúšku) udelenú výnimku zo zákazu pohybu a pobytu vychádzania, ak sa počas tejto cesty pri náhodnej cestnej kontrole preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a pozvánkou príslušného povereného školiaceho strediska KKV (t. j. pozvánkou na kurz KKV).

Podľa vydaného usmernenia ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu niektorých činností – školení a skúšok v oblasti cestnej dopravy v období od 12. februára 2021 - COVID automat (.pdf, 304 kB), ktorý sa riadi regionálnym sfarbením okresov a nie celoplošne pre celú SR, je umožnený aj výkon školiacich stredísk KKV za nasledovných podmienok:

- držiavaním maximálneho povoleného počtu osôb podľa COVID automatu KKV,

- preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu (príp. preukázaním sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo preukázaním sa, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní),

- dodržiavaním odstupov medzi účastníkmi minimálne 2 metre,

- dodržiavaním hygienických opatrení, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 V. v. SR:

a) vstup  a pobyt  v mieste  hromadného  podujatia umožniť  len  s prekrytými  hornými dýchacími  cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) zabezpečiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  oznam  o  povinnosti,  že  v  prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

c) zaistiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  dávkovače na  alkoholovú  dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

e) hygienické  zariadenia  priestorov  hromadného  podujatia  musia  byť  vybavené  tekutým  mydlom a papierovými utierkami,

f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  3. zákaz podávania rúk,

g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

V prípade bližších informácií k regionálnemu COVID automatu (regionálne sfarbenie), je potrebné kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne vychádzať z platných uznesení vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.