Nariadenie o predĺžení platnosti niektorých dokladov + výnimky jednotlivých členských štátov

S cieľom predĺžiť lehoty stanovené v právnych predpisoch Únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy.

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 niektoré členské štáty informovali Komisiu, že sa rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2020/698.

Členské štáty, ktoré sa rozhodli využiť túto možnosť, nesmú brániť žiadnemu hospodárskemu subjektu ani jednotlivcovi, aby sa spoliehali na výnimky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte, a mali by najmä uznať akúkoľvek licenciu, preukaz, osvedčenie a povolenie, ktorých platnosť sa predĺžila týmto nariadením.

Ide o tieto štáty (pri kliknutí na štát je možné pozrieť priamo jednotlivé oznámenia):

Slovenská republika

Rakúsko

Poľsko - 1. oznámenie, 2. oznámenie

Maďarsko

Holandsko

Francúzsko

Fínsko

Chorvátsko

Litva

Lotyšsko

Estónsko

Španielsko

Spojené kráľovstvo

Írsko

Švédsko

Cyprus

Grécko

Rumunsko

Luxembursko

Bulharsko

Malta

Dánsko

Nemecko

Slovinsko

Belgicko