Nestihnutie absolvovania doškoľovacieho kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti technika z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID - 19

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnenie niektorých zákonov upravuje v § 91 ods. 8 situáciu, ak sa technik z vážnych zdravotných problémov nemohol zúčastniť doškoľovacieho kurzu a skúšky alebo sa nemohol zúčastniť skúšky, zúčastní sa uvedeného po ukončení práceneschopnosti.

V Slovenskej republike bola vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z tohto dôvodu sa ani nemôžu vykonávať hromadné podujatia ako sú aj doškoľovacie kurzy a skúšky z odbornej spôsobilosti technikov, preto sa ani technici z objektívnych dôvodov nemôžu podrobiť doškoľovaciemu kurzu resp. skúške.

Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany zdravia a života, preto sa aj nezúčastnenie na doškoľovacom kurze resp. skúške bude posudzovať ako práceneschopnosť a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení mimoriadnych opatrení.