Skočiť na obsah

Taxislužba – povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 322 kB) a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf, 490 kB).

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby, vrátane vodiča; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prevádzky taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb najviac na 2 osoby vo vozidle.

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1., 2. alebo 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

V tejto súvislosti je potrebné dodržiavať vládou schválený COVID automat (metodiku s názvom „Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV2 (Covid-19)“ vydanú Ministerstvom zdravotníctva SR).

Zároveň podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

 

V prípade informácií týkajúcich sa súčasnej epidemiologickej situácie, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády SR týkajúcich sa tejto situácie je potrebné kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.