Zľava pri uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo nepodrobenie vozidla emisnej kontrole

Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo nepodrobenie vozidla emisnej kontrole sa ukladajú prostredníctvom rozkazného konania podľa § 149 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zľava pri uložení pokuty

  • Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty – zľava 1/3.
  • Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote vozidlo je podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, vyradené z evidencie, odhlásené do cudziny alebo dočasne vyradené z evidencie – zľava 2/3.

Na základe vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú s účinnosťou od 16.3.2020 zatvorené všetky stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly a nie je možné vykonať ani technickú kontrolu a ani emisnú kontrolu.

Ukladanie pokút za správny delikt sa riadi základnými zásadami správneho trestania, kde platí zásada „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného). Preto v súčasnosti, ak bol prevádzkovateľovi vozidla doručený rozkaz o uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole, prevádzkovateľ vozidla nie je schopný na uplatnenie zľavy 2/3 zabezpečiť vykonanie príslušnej kontroly uvedenej v rozkaze. Ide o vzniknutú situáciu „vis maior“ (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Nárok na zľavu 2/3 z uloženej pokuty sa preto uplatní aj vtedy, ak vozidlo nebolo možné z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podrobiť príslušnej kontrole. To znamená, že bude postačujúce, aby na platobný účet uvedený v rozkaze bola pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu a pokuta sa bude v období, na ktoré sa vzťahuje predmetné opatrenie, považovať za uhradenú v plnej výške.