Odborná spôsobilosť

Útvar vedúceho hygienika rezortu zriaďuje podľa § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.  komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:
  • činnosti vedúce k ožiareniu,
  • činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
  • vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
Na získanie odbornej spôsobilosti je potrebné podať žiadosť o o overenie odbornej spôsobilosti. Za predpokladu, že žiadosť má požadované náležitosti a žiadateľ spĺňa požiadavky, ktoré vyžaduje zákon č. 355/2007 Z. z., môže žiadateľ vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou. Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel". Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel, môže opravnú skúšku vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky.
Za vykonanie skúšky na preskúšanie odbornej spôsobilosti sa uhrádza správny poplatok vo výške 30 eur a za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti správny poplatok vo výške 20 eur, a to podľa položky 150 písm. h) a  písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, uvedeného v prílohe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je na dobu neurčitú.