Navrhované zmeny pri podpore zlepšovania energetickej hospodárnosti rodinných domov

Návrhom novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR upraviť niektoré podmienky pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinného domu a navrhuje zaviesť nový príspevok pre zvyšovanie počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Predpokladaná účinnosť novely zákona je 1. máj 2019.

V súčasnosti je vládny návrh zákona predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Príspevok na zateplenie rodinného domu

V rámci existujúceho príspevku na zateplenie rodinného domu sa navrhujú okrem zmien vyplývajúcich z praxe aj tieto úpravy:

  • do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu bude možné započítať aj náklady na zateplenie a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu – napr. ak sa spolu s obnovou obálky rodinného domu realizuje aj prípadná prístavba do oprávnených nákladov môže byť započítaná aj tepelná izolácia tejto prístavby (tieto novozhotovované konštrukcie musia samozrejme spĺňať technické parametre kladené na novú výstavbu),
  • zrušuje sa podmienka realizovať zateplenie rodinného domu a výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom, ktorý má na danú činnosť vydanú licenciu akreditovaným inšpekčným orgánom.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Pre poskytovanie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa navrhujú tieto podmienky:

  • rodinný dom a jeho obalové konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0 uvedená v energetickom certifikáte a dosiahnutie normalizovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií požadovaných pre stavby po roku 2020),
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,
  • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m² (uvedená v energetickom certifikáte),
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky, je využívaný výlučne na bývanie a nebol naň v minulosti poskytnutý tento príspevok alebo podpora na jeho obstaranie od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výška príspevku sa navrhuje v sume 8 000 eur, pričom tento príspevok bude v tejto sume a nebude prepočítavaný podľa žiadnych kritérií.

Konanie o poskytnutí príspevku bude obdobné ako pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinných domov s tým rozdielom, že o tento príspevok nebude možné žiadať pred výstavbou rodinného domu, ale iba po kolaudácii.

Žiadosti sa budú predkladať na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (vyhlásenie výzvy po nadobudnutí účinnosti zákona). Po vyplnení a odoslaní formulára elektronickej podoby žiadosti o príspevok sa vygeneruje jej listinná podoba a tú vrátane príloh predloží žiadateľ ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti. Navrhuje sa, aby základnými prílohami k žiadosti potrebnými pre overenie zákonných podmienok boli tieto dokumenty:

  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia (architektonická časť)
  • Fotodokumentácia

Rodinný dom bude musieť mať samozrejme vydaný energetický certifikát, ktorý sa ale ministerstvu predkladať nebude. Žiadateľ oznámi ministerstvu iba číslo daného energetického certifikátu, na základe ktorého si ministerstvo tento certifikát a údaje v ňom uvedené overí z centrálnej evidencie energetických certifikátov. Takýto postup sa navrhuje aj pri príspevku na zateplenie rodinného domu.