Nové limity oprávnených nákladov pre poskytovanie dotácií na obstaranie nájomného bytu od 1. januára 2020

V súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 277/2015 Z. z. bola vydaná

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Vyhláška pre žiadosti podané po 1. januári 2020 ustanovuje  nové limity výšky oprávnených nákladov pre poskytovania dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania a nové výšky dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom a na odstránenie systémových porúch bytových domov.

Vyhláška je uverejnená na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/181/20200101.

Touto vyhláškou sa ruší vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov.