Logo programu ESPON

Program ESPON 2020 - realizácia v Slovenskej republike

Program ESPON  (Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti)  zahŕňa celé územie 28 členských krajín EÚ ako aj 4 partnerských štátov Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Program vznikol v roku 2002 na základe potreby členských štátov EÚ a Európskej komisie kompletizovať a aktualizovať informácie o výskume v oblasti územného rozvoja a súdržnosti na celoeurópskej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Počas svojho fungovania prešiel tento program dvoma programovými obdobiami pod označením ESPON 2006 (2002 - 2006) a ESPON 2013 (2007 - 2013).

V programovom období  2014 – 2020 bude program ESPON 2020 zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja a taktiež na propagáciu a podporu európskeho územného rozmeru v oblasti rozvoja a spolupráce zabezpečovaním dôkazov, prenosu poznatkov a politického vzdelávania pre verejné orgány a iné politické subjekty na všetkých úrovniach.  

Program ESPON 2020  bude pokračovať v konsolidácií Monitorovacej siete pre európske územné plánovanie a podporovať poskytovanie a politické použitie paneurópskych, porovnateľných, systematických a spoľahlivých územných dôkazov. 

Hlavné ciele programu ESPON 2020:

 • Prispieť k väčšiemu používaniu územných dôkazov pri tvorbe politík a programov týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ (hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti)
  na úrovni EÚ a v členských štátoch a regiónoch, v príslušných sektorových politikách a v príslušných politických procesoch, napr. v Územnej agende 2020.
 • Vykonať aplikovaný výskum a analýzy a uľahčiť prenos a výmenu poznatkov pre účely politických procesov poskytnutím územných dôkazov na podporu tvorby politík na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj v nadnárodnom a cezhraničnom kontexte.
 • Sledovať hlavné európske územné trendy, možnosti a výzvy, a poskytnúť analytické nástroje s cieľom aktívne prispieť prostredníctvom územných dôkazov a skúseností EÚ k politickým procesom a diskusiám, ako aj k vytváraniu územných stratégií.
 • Zabezpečiť efektívne, včasné a rýchle oznámenie dôkazov, ich maximálny dosah a použitie potenciálnymi záujemcami, vrátane uľahčovania prebiehajúcej koordinácie a spolupráce s rôznymi cieľovými inštitúciami na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a mestskej úrovni a na úrovni programov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Program ESPON 2020 má 2 prioritné osi:

Prioritná os 1: Územná evidencia, transfer, pozorovanie, nástroje a dosah

 • Špecifický cieľ 1: Nepretržitá tvorba územných dôkazov prostredníctvom aplikovaného výskumu a analýz
 • Špecifický cieľ 2: Prenos zdokonalených poznatkov a používanie podpory analytického užívateľa
 • Špecifický cieľ 3: Zlepšenie územného pozorovania a nástrojov pre územné analýzy
 • Špecifický cieľ 4: Širší dosah a rýchlejšia realizácia územných dôkazov
 • Špecifický cieľ 5: Štíhlejšie, efektívne a účinné vykonávacie ustanovenia a poskytovanie odbornej pomoci pre program.

Prioritná os 2: Technická pomoc

Rokovacím jazykom je angličtina. Celý proces predkladania projektov, schvaľovania, podpisovania zmlúv aj samotná realizácia projektov prebieha v angličtine.

Ďalšie informácie a aktuality nájdete na oficiálnej stránke programu ESPON 2020.