Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá poskytuje informácie o brexite. 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie udeje riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov.

Dňom vystúpenia začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

 

Prípravy na brexit v EÚ:

Na stránke Európskej komisie sú zverejnené všetky prípravné a krízové opatrenia, ako aj informácie pre občanov EÚ a podniky EÚ.

Dňa 13. marca 2019 Vláda SR schválila Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, tzv. lex brexit.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE  V PRÍPADE NO DEAL BREXITU

Neoficiálny manuál pre dopravcov - životné situácie

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravilo príručku s užitočnými informáciami pre občanov a podnikateľov.

 

Informácie o organizácii dopravy v prístavoch, Eurotunel, colná oblasť

Spojené kráľovstvo

Spojená kráľovstvo v súvislosti s brexitom kontaktuje EÚ dopravcov, ktorí sa registrovali do systému Heavy Goods Vehicle (HGV) levy service. UK informuje o nových dokumentoch, ktoré sú potrebné, aby mohli dopravcovia pokračovať v operáciách medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite. Dopravcovia nájdu potrebné informácie na stránke www.gov.uk/brexit-hauliers (v anglickom jazyku). V českom jazyku je k dispozícii príručka, referenčný dokument a vreckový sprievodca.

Pre podnikateľov a dopravcov sú k dispozícii webináre v anglickom jazyku, ktoré pripravila bristká vláda.

Spojené kráľovstvo zriadilo telefonickú infolinku na čísle (+44) 0300 3301 33, na ktorej poskytuje informácie o importe a exporte tovaru po brexite. Infolinka je k dispozícií pondelok – piatok v čase 8:00 – 18:00 (UK času). Viac informácií nájdete tu.

 

Holandsko

Zdroj: https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Francúzsko

Pokiaľ ide o prístavy vo Francúzsku, k dispozícii je video o smart border - prístavy využívaní Eurotunela v prípade no-deal brexitu.

Belgicko

Colná oblasť

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránky Finančnej správy SR.

Eurotunel

Pred prekročením hraníc musíte spĺňať požiadavky francúzskych aj britských orgánov. Odporúčame Vám navštíviť stránku venovanú Eurotunelu.

 

Nariadenia, ktorými sa zabezpečí základné prepojenie v oblasti leteckej a cestnej dopravy majú dočasný charakter a nemajú kopírovať výhody vyplývajúce z členstva v EÚ.

 

CESTNÁ DOPRAVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách, ktorými sa zabezpečuje základné prepojenie cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie  (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • cieľom nariadenia je stanoviť dočasné opatrenia, ktoré umožnia prevádzkovateľom cestnej dopravy doručovať tovar a prepravovať osoby v pravidelnej cestnej doprave na základe už udelených licencií medzi UK a ČŠ EÚ (27) na základe reciprocity
 • nariadenie sa vzťahuje  aj na pravidelnú autobusovú
  a autokarovú dopravu;
 • nariadenie upravuje lehoty účinnosti prístupových práv v oblasti kabotáže
  • prvé 4 mesiace: povolené 2 aktivity za 7 dní
  • po nich nasledujúce 3 mesiace: povolená 1 aktivita za 7 dní
  • posledné 2 mesiace účinnosti: nie je povolená žiadna aktivita

Pokiaľ ide o nepravidelnú autobusovú dopravu, UK po vystúpení z EÚ pristúpi k dohode INTERBUS.

 

Ustanovenia týkajúce sa cestnej nákladnej dopravy v návrhu zákona lex brexit:

 
Čl. IX

 Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

 Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13c Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Kvalifikačná karta vodiča vyhotovená podľa vzoru platného v Európskom spoločenstve a ktorá bola vydaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa považuje za kvalifikačnú kartu vodiča vydanú v inom členskom štáte, ak je zaručená vzájomnosť.“.

 
Čl. XVII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 56e sa vkladá § 56f, ktorý vrátane nadpisu znie:

 „§ 56f

Prechodné ustanovenia účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vydané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) podľa osobitného predpisu1) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa uznáva v Slovenskej republike do 31. decembra 2020 v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislužbu.

(2) Na účely § 6 ods. 7 je od skúšky oslobodený občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktoré bolo vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve podľa osobitného predpisu. 1)

(3) Povolenie32) na pravidelnú medzinárodnú dopravu osôb medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve je platné do 31. decembra 2019.“.

 

LETECKÁ DOPRAVA

Nariadenie o  spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument  uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • dopravcom s UK licenciou sa umožňuje poskytovať základné služby leteckej dopravy medzi UK a EÚ27
 • nedôjde k zastropovaniu frekvencií
 • v prípade, že letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom EÚ, prestane kvôli brexitu spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa vlastníctva a kontroly, bude mať 6 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia na to, aby všetky tieto požiadavky v plnej miere splnil
 • nariadenie sa vzťahuje aj na nepravidelné lety
 • právo poskytovať pravidelné lety v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme počas 7 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia;
 • podmienené reciprocitou zo strany UK
 • zachovanie podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže
 • umožňuje obmedzené uplatňovanie spoločných letových kódov (code-sharing)
  a prenájom lietadiel vrátane prenájmu lietadla s posádkou (wet-lease)
 • 5. letecká sloboda pre nákladnú leteckú dopravu – obmedzená na obdobie 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
 • uplatňovanie: odo dňa vystúpenia UK z EÚ bez dohody najneskôr do 24. októbra 2020: pôvodné obdobie uplatňovania nariadenia bolo zmenené prostredníctvom nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/1795 z 24. októbra 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/501 a (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania

 

UK reagovalo na prijatie nariadenia vydaním technického oznámenia dňa 11.3.2019

Oznámenie sa opiera o 3 princípy:

 • zaručenie istoty a záruk pre priemysel a spotrebiteľov
 • minimalizovanie potenciálneho narušenia konektivity
 • podpora pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže  pre UK podniky pred budúcimi rokovaniami

   

Nariadenie o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument  uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • zaoberá sa osvedčeniami o bezpečnosti letectva pre určité výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky – platnosť takýchto osvedčení sa predlžuje na obdobie 9 mesiacov
  od začiatku jeho uplatňovania; EK bude oprávnená v prípade potreby túto lehotu predĺžiť
 • predĺženie poskytne dotknutým subjektom a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dostatok času na to, aby mohla EASA naďalej vydávať potrebné osvedčenia, pričom sa zohľadní postavenie UK ako tretej krajiny       
 • uplatňovanie: odo dňa nasledujúceho po dni, kedy UK vystúpi z EÚ bez dohody; niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať už od nadobudnutia účinnosti nariadenia (deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ)

 

ROAMING

 • dňom vystúpenia UK sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu – na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ
 • výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby sú predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi


POŠTOVÉ SLUŽBY

 • v prípade vystúpenia UK z EÚ bez dohody budú poštové služby poskytované v súlade s medzinárodnými zmluvami – Aktami Svetovej poštovej únie, t. j. rovnako ako je to s ostatnými krajinami mimo EÚ
 • možno očakávať negatívny vplyv na poštové sadzby a kvalitu poskytovania poštových služieb, konkrétne predĺženie doby dopravy, avšak ako dôsledok vystúpenia UK z Colnej únie a uplatňovania príslušnej legislatívy o dani z pridanej hodnoty

 

TECHNICKÉ NÓTY V PRÍPADE NO DEAL

EK vydala pre prípad vystúpenia UK z EÚ bez dohody 68 technických nót (v nótach, pri ktorých bol zverejnený slovenský preklad uvádzame odkaz na slovenskú verziu, ostatné sú v angličtine), venujúcich sa právnym a technickým implikáciám brexitu. Všetky nóty sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

S  pôsobnosťou Ministerstva dopravy a výstavby SR súvisia predovšetkým nasledujúce technické nóty:


Technické nóty vydané UK Ministerstvom pre vystúpenie z EÚ

 

 

Dňa 23. 6. 2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) uskutočnilo nezáväzné referendum o vystúpení krajiny z EÚ (51,9 % zúčastnených sa vyjadrilo za vystúpenie, 48,1 % pre zotrvanie v EÚ, účasť dosiahla 72 %). Európska rada bola 29. 3. 2017 notifikovaná o zámere UK opustiť EÚ, na základe čoho bol aktivovaný čl. 50 a začala plynúť dvojročná lehota na vystúpenie.