Skočiť na obsah

Európske logo pre Brexit

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá poskytuje informácie o brexite. 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Dňa 24. 12. 2020 boli úspešne ukončené rokovania a podarilo sa uzavrieť dohodu o budúcej podobe usporiadania vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Dohodu podpísali dňa 30. 12. 2020 v mene EÚ predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel, za Spojené kráľovstvo premiér Boris Johnson. Európsky parlament by mal vyjadriť súhlas s dohodou v nasledujúcich mesiacoch. Dohoda sa predbežne uplatňuje v plnom rozsahu od 1. 1. 2021.​ Text dohody bol 31. 12. 2020 uverejnený v Úradnom vestníku EÚ a je dostupný TU.

Európska komisia zriadila bezplatnú telefónnu linku pre širšiu verejnosť cez - Europe Direct Contact Centre (00 800 678 910 11), https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_en. Občania môžu adresovať otázky Európskej komisii mailovou formou, a to aj v materinskom jazyku.

V prípade otázok súvisiacich s brexitom môžete Ministerstvo dopravy a výstavby kontaktovať na e-mailovej adrese brexit@mindop.sk .

Spojené kráľovstvo bude pri zavádzaní kontrol tovaru postupovať podľa nového časového harmonogramu

UK vláda pozmenila harmonogram zavádzania kontrol tovaru dovezeného z EÚ. Cieľom je umožniť podnikom prispôsobiť sa novej situácii na hraniciach a uľahčiť zotavenie sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Možnosť odloženia colného vyhlásenia, vrátane predkladania dodatočných colných vyhlásení, sa rozširuje na tovar dovezený do 1. januára 2022. Opatrenie sa vzťahuje len na neregulovaný tovar. Pri kontrolovanom tovare je aj naďalej potrebné v okamihu dovozu predložiť úplné colné vyhlásenie. Vyhlásenia o bezpečnosti a ochrane nebudú potrebné rovnako do 1. januára 2022.

Text vyhlásenia vlády UK, ktoré obsahuje nový časový harmonogram, je dostupný TU.

Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite 

Ministerstvo dopravy UK v rámci prípravy na nové pravidlá pre dopravcov a zmeny postupov na hraniciach od 1. 1. 2021 zriadilo sieť informačných a poradenských kancelárií. Sú umiestnené na hlavných diaľničných ťahoch popri čerpacích staniciach a parkoviskách pre nákladné vozidlá. Dopravcovia tu môžu skontrolovať povinnú dokumentáciu resp. postupy za ktorých majú povolené naďalej operovať medzi EÚ a Veľkou Britániou (Anglicko, Škótsko a Wales). Informácie sú tiež prístupné on-line, v príručke Haulier Handbook, ktorá je vydaná v 13 jazykoch (bez slovenskej verzie, záujemcovia môžu využiť napr. preklad do českého jazyka).

Nové kancelárie takisto ponúkajú školenia zamerané na službu Check an HGV is ready to cross the border, cez ktorú si dopravca vie preveriť, či má všetky náležitosti aby mohol prekročiť hranicu UK-EÚ. Slúžba je určená aj na získanie nového povolenia tzv. Kent Access Permit v platnosti od januára 2021, ktoré je povinné pri príchode do UK cez prístav Dover resp. Eurotunel (ležiace v Kentskom grófstve / okrese). Povolenie má platnosť 24 h na jednu cestu a týka sa všetkých dopravcov (britských aj európskych). V smere z UK do EÚ cez Francúzsko, budú dopravcovia musieť preukázať, že majú všetku požadovanú dokumentáciu na prechod hraníc. Služba „Check an HGV“ (alternatívne označovaná aj ako SmartFreight) je zatiaľ prístupná iba v demo verzii, plne funkčná platforma má byť spustená do konca roka 2020.

Organizácia cestnej dopravy od 1. 1. 2021

Nákladná doprava

Dohoda umožní vykonávať slovenským dopravcom s licenciou Spoločenstva prepravu tovaru z ktoréhokoľvek štátu  Európskej únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a späť. 

Zároveň dohoda umožní tranzit cez územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, či už s prázdnym alebo naloženým vozidlom. Rovnako bude umožnené vykonávanie dvoch kabotážnych prepráv do siedmich dní od vyloženia tovaru v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Dohoda nepokrýva prepravu tovaru z/do tretích krajín (napr. slovenský dopravca vezie tovar z Ukrajiny do Spojeného kráľovstva), táto oblasť zostane naďalej pokrytá licenciami CEMT.

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že slovenskí dopravcovia nebudú potrebovať licencie CEMT na prepravu tovaru  medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Autobusová doprava

Pravidelná autobusová doprava bude dočasne vykonávaná na základe povolení vydaných podľa nariadenia EP a Rady 1073/2009, ktoré by mali byť nahradené novým povolením ustanoveným podľa dohody. 

Príležitostná doprava – s účinnosťou od 1.1.2021 sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska stane zmluvnou stranou dohody Interbus. Od 1.1.2021 sa príležitostná doprava medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska bude vykonávať na základe dohody Interbus. Text: Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:22002A1126(01) 

 

Civilné letectvo od 1. 1. 2021

Dohoda poskytuje dopravcom EÚ a Spojeného kráľovstva (UK) práva tzv. 3. a 4. slobody, t.j. prepravy medzi akýmkoľvek letiskom v EÚ a v UK. Nad jej rámec si členské štáty EÚ môžu s UK vyrokovať dodatočné práva 5. slobody pre nákladnú dopravu (napr. Amsterdam - Londýn - New York). 

V oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a manažmentu letovej prevádzky, sa upravuje spolupráca napr. pokiaľ ide o uznávanie budúcich licencií, alebo dohľad nad organizáciou výroby. 

Nad rámec horizontálnych ustanovení level playing field (rovnaké podmienky pre ekonomických operátorov), ktoré pokrývajú sociálne a environmentálne aspekty, obsahuje dohoda aj ustanovenia o nediskriminácii a prístupe na trh, pokiaľ ide o služby pozemnej obsluhy prevádzkové intervaly na letiskách (sloty).

Dohoda obsahuje tiež ustanovenia o ochrane práv cestujúcich (prístup k informáciám, vybavovanie sťažností). Keďže sa UK stáva 3. krajinou, práva cestujúcich EÚ sa budú naďalej uplatňovať len na lety z UK do EÚ prevádzkované leteckým dopravcom EÚ a na lety z EÚ do UK, bez ohľadu na dopravcu (EÚ, UK).  

Dohoda pokrýva aj tzv. codesharing (spoločné zdieľanie kódov), teda možnosť uzavrieť obchodnú dohodu 2 leteckých dopravcov, ktorou môže jeden dopravca predávať sedadlá na letoch prevádzkovaných druhým dopravcom. 

Dohoda tiež umožňuje poskytnúť dopravcom dodatočné práva, pokiaľ ide tzv. wet leasing (prenájom lietadla s posádkou). Pokiaľ ide o oblasť vlastníctva a kontroly, strany sa zaväzujú preskúmať možnosti jej liberalizácie.  

Leteckí dopravcovia UK strácajú výhody plne liberalizovaného leteckého trhu EÚ, t.j. nemôžu naďalej poskytovať osobnú ani nákladnú prepravu medzi krajinami EÚ na základe UK licencie, ani nadväzujúce lety z/do EÚ (práva 5. slobody pre osobnú dopravu, napr. Londýn - Amsterdam - Peking). UK stráca členstvo v Agentúre EÚ pre bezpečnosť letectva (EASA), t.j. nemôže sa naďalej podieľať na príprave bezpečnostných štandardov. 

 

Jednotlivo dovezené vozidlá zo Spojeného kráľovstva po Brexite

Na základe dohody o vystúpení bolo možné počas prechodného obdobia do 31. 12. 2020 jednotlivo dovezené vozidlá z UK dovážať ako z členského štátu EÚ. Od 1. 1. 2021 sa jednotlovo dovezené vozidlo z UK na okresných úradoch odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzuje ako vozidlo dovezené z tretieho štátu.

Viac informácií k jednotlivo dovezeným vozidlám nájdete TU.

 

Informácie o organizácii dopravy v prístavoch, Eurotunel, colná oblasť

 

Spojené kráľovstvo

Spojená kráľovstvo v súvislosti s brexitom kontaktuje EÚ dopravcov, ktorí sa registrovali do systému Heavy Goods Vehicle (HGV) levy service. UK informuje o nových dokumentoch, ktoré sú potrebné, aby mohli dopravcovia pokračovať v operáciách medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite. Dopravcovia nájdu potrebné informácie na stránke www.gov.uk/brexit-hauliers a referenčný dokument(v anglickom jazyku). V českom jazyku je k dispozícii príručka.

Spojené kráľovstvo zriadilo telefonickú infolinku na čísle (+44) 0300 3301 33, na ktorej poskytuje informácie o importe a exporte tovaru po brexite. Infolinka je k dispozícií pondelok – piatok v čase 8:00 – 18:00 (UK času). Viac informácií nájdete tu.

 

Holandsko

Zdroj: https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Francúzsko

Pokiaľ ide o prístavy vo Francúzsku, k dispozícii je video o smart border - prístavy využívaní Eurotunela v prípade no-deal brexitu. 

Belgicko

Colná oblasť

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránky Finančnej správy SR.

Eurotunel

Pred prekročením hraníc musíte spĺňať požiadavky francúzskych aj britských orgánov. Odporúčame Vám navštíviť stránku venovanú Eurotunelu.

ROAMING

  • dňom vystúpenia UK sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu – na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ
  • výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby sú predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi


POŠTOVÉ SLUŽBY

  • v prípade vystúpenia UK z EÚ bez dohody budú poštové služby poskytované v súlade s medzinárodnými zmluvami – Aktami Svetovej poštovej únie, t. j. rovnako ako je to s ostatnými krajinami mimo EÚ
  • možno očakávať negatívny vplyv na poštové sadzby a kvalitu poskytovania poštových služieb, konkrétne predĺženie doby dopravy, avšak ako dôsledok vystúpenia UK z Colnej únie a uplatňovania príslušnej legislatívy o dani z pridanej hodnoty