Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá poskytuje informácie o brexite a pripravilo príručku s užitočnými informáciami pre občanov a podnikateľov.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE - V PRÍPADE NO DEAL BREXITU

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31.októbra 2019 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. 

V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie časovo dlhšie predĺženie, Spojené kráľovstvo počas tohto obdobia ostáva členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. 

zdroj: MZVaEZ SR

 

Prípravy na brexit v EÚ:

Na stránke Európskej komisie sú zverejnené všetky prípravné a krízové opatrenia, ako aj informácie pre občanov EÚ a podniky EÚ.

 

Dňa 13. marca 2019 Vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, tzv. lex brexit.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE K NO DEAL BREXITU

Neoficiálny manuál pre dopravcov - životné situácie

 

 

Informácie o organizácii dopravy v prístavoch, Eurotunel, colná oblasť

Holandsko

Zdroj: https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Francúzsko

Pokiaľ ide o prístavy vo Francúzsku, k dispozícii je video o smart border - prístavy využívaní Eurotunela v prípade no-deal brexitu.

Belgicko

Colná oblasť

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránky Finančnej správy SR.

Eurotunel

Pred prekročením hraníc musíte spĺňať požiadavky francúzskych aj britských orgánov. Odporúčame Vám navštíviť stránku venovanú Eurotunelu.

 

Nariadenia, ktorými sa zabezpečí základné prepojenie v oblasti leteckej a cestnej dopravy majú dočasný charakter a nemajú kopírovať výhody vyplývajúce z členstva v EÚ.

CESTNÁ DOPRAVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách, ktorými sa zabezpečuje základné prepojenie cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie  (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • cieľom nariadenia je stanoviť dočasné opatrenia, ktoré umožnia prevádzkovateľom cestnej dopravy doručovať tovar a prepravovať osoby v pravidelnej cestnej doprave na základe už udelených licencií medzi UK a ČŠ EÚ (27) na základe reciprocity
 • nariadenie sa vzťahuje  aj na pravidelnú autobusovú
  a autokarovú dopravu;
 • nariadenie upravuje lehoty účinnosti prístupových práv v oblasti kabotáže
  • prvé 4 mesiace (do konca júla): povolené 2 aktivity za 7 dní
  • po nich nasledujúce 3 mesiace (do konca októbra): povolená 1 aktivita za 7 dní
  • posledné 2 mesiace účinnosti (do konca decembra 2019): nie je povolená žiadna aktivita
 • uplatňovanie nariadenia je  podmienené reciprocitou zo strany UK
 • nariadenie má za cieľ zachovať podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže a zabrániť negatívnym vplyvom brexitu na medzinárodnú cestnú dopravu

Pokiaľ ide o nepravidelnú autobusovú dopravu, UK po vystúpení z EÚ pristúpi k dohode INTERBUS.

 

Ustanovenia týkajúce sa cestnej nákladnej dopravy v návrhu zákona lex brexit:

 
Čl. XVI

 Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z.,  zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona  č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

 Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13c Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Kvalifikačná karta vodiča vyhotovená podľa vzoru platného v Európskom spoločenstve a ktorá bola vydaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa považuje za kvalifikačnú kartu vodiča vydanú v inom členskom štáte, ak je zaručená vzájomnosť.“.

 
Čl. XVI

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 35 /2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

 Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu znie:

 „§ 56d

Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vydané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) podľa osobitného predpisu1) pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa uznáva v Slovenskej republike do 31. decembra 2020 v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislužbu.

(2) Na účely § 6 ods. 7 je od skúšky oslobodený občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktoré bolo vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve podľa osobitného predpisu. 1)

(3) Povolenie32) na pravidelnú medzinárodnú dopravu osôb medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom vydané pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve je platné do 31. decembra 2019.“.

 

LETECKÁ DOPRAVA

Nariadenie o  spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument  uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • dopravcom s UK licenciou sa umožňuje poskytovať základné služby leteckej dopravy medzi UK a EÚ27
 • nedôjde k zastropovaniu frekvencií na úrovni letnej sezóny IATA 2018 a zimy 2018/19
 • v prípade, že letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom EÚ, prestane kvôli brexitu spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa vlastníctva a kontroly, bude mať 6 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia na to, aby všetky tieto požiadavky v plnej miere splnil
 • nariadenie sa vzťahuje aj na nepravidelné lety
 • právo poskytovať pravidelné lety v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme počas 7 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia;
 • podmienené reciprocitou zo strany UK
 • zachovanie podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže
 • umožňuje obmedzené uplatňovanie spoločných letových kódov (code-sharing)
  a prenájom lietadiel vrátane prenájmu lietadla s posádkou (wet-lease)
 • 5. letecká sloboda pre nákladnú leteckú dopravu – obmedzená na obdobie 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
 • uplatňovanie: odo dňa vystúpenia UK z EÚ bez dohody do dňa nadobudnutia platnosti dohody o leteckej doprave EÚ 27 s UK alebo do 30. marca 2020, podľa toho, čo nastane skôr

 

UK reagovalo na prijatie nariadenia vydaním technického oznámenia dňa 11.3.2019

Oznámenie sa opiera o 3 princípy:

 • zaručenie istoty a záruk pre priemysel a spotrebiteľov
 • minimalizovanie potenciálneho narušenia konektivity
 • podpora pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže  pre UK podniky pred budúcimi rokovaniami

   

Nariadenie o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

 • zaoberá sa osvedčeniami o bezpečnosti letectva pre určité výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky – platnosť takýchto osvedčení sa predlžuje na obdobie 9 mesiacov
  od začiatku jeho uplatňovania; EK bude oprávnená v prípade potreby túto lehotu predĺžiť
 • predĺženie poskytne dotknutým subjektom a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dostatok času na to, aby mohla EASA naďalej vydávať potrebné osvedčenia, pričom sa zohľadní postavenie UK ako tretej krajiny       
 • uplatňovanie: odo dňa nasledujúceho po dni, kedy UK vystúpi z EÚ bez dohody; niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať už od nadobudnutia účinnosti nariadenia (deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ)

 

ROAMING

 • dňom vystúpenia UK sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu – na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ
 • výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby sú predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi


POŠTOVÉ SLUŽBY

 • v prípade vystúpenia UK z EÚ bez dohody budú poštové služby poskytované v súlade s medzinárodnými zmluvami – Aktami Svetovej poštovej únie, t. j. rovnako ako je to s ostatnými krajinami mimo EÚ
 • možno očakávať negatívny vplyv na poštové sadzby a kvalitu poskytovania poštových služieb, konkrétne predĺženie doby dopravy, avšak ako dôsledok vystúpenia UK z Colnej únie a uplatňovania príslušnej legislatívy o dani z pridanej hodnoty

 

TECHNICKÉ NÓTY V PRÍPADE NO DEAL

EK vydala pre prípad vystúpenia UK z EÚ bez dohody 68 technických nót (v nótach, pri ktorých bol zverejnený slovenský preklad uvádzame odkaz na slovenskú verziu, ostatné sú v angličtine), venujúcich sa právnym a technickým implikáciám brexitu. Všetky nóty sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

S  pôsobnosťou Ministerstva dopravy a výstavby SR súvisia predovšetkým nasledujúce technické nóty:


Technické nóty vydané UK Ministerstvom pre vystúpenie z EÚ

 

 

BREXIT V PRÍPADE DOSIAHNUTIA DOHODY

 

Dňa 25. novembra 2018 lídri EÚ27 odsúhlasili Dohodu o vystúpení UK z EÚ a Politickú deklaráciu k budúcim vzťahom.

Vybrané časti Politickej deklarácie k budúcim vzťahom:

DOPRAVA

A. Letectvo

Zmluvné strany by mali prostredníctvom komplexnej dohody o leteckej doprave (CATA) zabezpečiť letecké prepojenie v oblasti osobnej a nákladnej dopravy. CATA by mala zahŕňať prístup na trh a investície, bezpečnosť letectva a bezpečnostnú ochranu letectva, riadenie letovej prevádzky a ustanovenia, ktorými sa zabezpečí otvorená a spravodlivá hospodárska súťaž vrátane primeraných a relevantných požiadaviek na ochranu spotrebiteľa a sociálnych štandardov.

Zmluvné strany by mali prijať ďalšie opatrenia s cieľom umožniť spoluprácu zameranú na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti letectva a bezpečnostnej ochrany letectva, a to aj prostredníctvom úzkej spolupráce medzi EASA a úradom Spojeného kráľovstva pre civilné letectvo.

B. Cestná doprava

Zmluvné strany by mali zabezpečiť porovnateľný prístup na trh pre dopravcov v oblasti nákladnej a osobnej cestnej dopravy, podporený primeranými a relevantnými požiadavkami na ochranu spotrebiteľa a sociálnymi štandardmi pre medzinárodnú cestnú dopravu, ako aj záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd v oblasti cestnej dopravy, ktorých signatármi sú Spojené kráľovstvo aj Únia a/alebo jej členské štáty, týkajúcimi sa najmä podmienok vykonávania zamestnania dopravcu v cestnej doprave, určitých podmienok zamestnávania v medzinárodnej cestnej doprave, pravidiel cestnej premávky, osobnej cestnej dopravy a cestnej prepravy nebezpečného tovaru. Okrem toho by mali zmluvné strany posúdiť doplnkové opatrenia týkajúce sa cestovania súkromných motoristov.

 C. Železničná doprava

Zmluvné strany sa dohodli, že by sa podľa potreby mali ustanoviť bilaterálne dojednania pre cezhraničné služby železničnej dopravy, a to aj pokiaľ ide o umožnenie nepretržitého bezproblémového fungovania služieb železničnej dopravy, ako napríklad spojenia Enterprise medzi Belfastom a Dublinom a služieb cez tunel pod Lamanšským prielivom.

D. Námorná doprava

Zmluvné strany poznamenávajú, že prepojenie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy v sektore námornej dopravy bude upravovať medzinárodný právny rámec. Zmluvné strany vypracujú aj vhodné opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, pokiaľ ide o služby medzinárodnej námornej dopravy.

V budúcom vzťahu by sa mala umožniť spolupráca v oblasti námornej bezpečnosti a ochrany vrátane výmeny informácií medzi Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Námornou a pobrežnou agentúrou Spojeného kráľovstva a v súlade so štatútom Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny.

DIGITÁLNE HOSPODÁRSTVO

Zmluvné strany by mali prostredníctvom odvetvových ustanovení v oblasti telekomunikačných služieb zabezpečiť spravodlivý a rovnaký prístup k verejným telekomunikačným sieťam a službám pre poskytovateľov služieb druhej strany a mali by sa zaoberať protisúťažnými praktikami.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dňa 23. 6. 2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) uskutočnilo nezáväzné referendum o vystúpení krajiny z EÚ (51,9 % zúčastnených sa vyjadrilo za vystúpenie, 48,1 % pre zotrvanie v EÚ, účasť dosiahla 72 %). Európska rada bola 29. 3. 2017 notifikovaná o zámere UK opustiť EÚ, na základe čoho bol aktivovaný čl. 50 a začala plynúť dvojročná lehota na vystúpenie.

UK vystúpi z EÚ 29. 3. 2019 o polnoci – od 30. 3. 2019 je UK treťou krajinou.

Hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit je Michel Barnier, jeho britským náprotivkom je Stephen Barclay. EÚ rokuje s UK ako celok (EÚ 27), členské štáty nemôžu rokovať s UK samostatne. Pri rokovaniach sa pripomína princíp, podľa ktorého kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

V súčasnosti prichádzajú v súvislosti s brexitom do úvahy 2 scenáre:

 •  uzavretie a ratifikácia dohody o vystúpení – 21 mesačné prechodné obdobie
  do konca roku 2020, Dohoda o budúcich vzťahoch
 •  nedosiahnutie dohody o vystúpení

Ak nedôjde k Dohode medzi EÚ a UK o vystúpení, alebo nebude ratifikovaná, UK bude od 30. 3. 2019 klasickou 3. krajinou, bez akéhokoľvek prechodného obdobia. Tento scenár sa označuje aj ako cliff edge, no deal.

Oba scenáre sú stále aktuálne. V súvislosti s tým vydala 20. 7. 2018  Európska komisia (EK) oznámenie o príprave k odchodu UK z EÚ ktoré vyzýva aktérov, aby boli pripravení na následky brexitu v prípade oboch scenárov. Text oznámenia a prílohy nájdete v nasledujúcom odkaze.