Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá poskytuje informácie o brexite. 

 

Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie udeje riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov.

Dňom vystúpenia začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

V súčasnosti prebiehajú rokovania o budúcej podobe usporiadania vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Konkrétny návrh textu dohody už predstavila EÚ (návrh textu) ako aj Spojené kráľovstvo (návrh textov).

Isté riziko momentálne predstavuje časový faktor. Pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť dohodu a ani nedôjde k predĺženiu prechodného obdobia, dostaneme sa do situácie podobnej odchodu bez dohody (tzv. „no deal“). V tomto kontexte si dovoľujeme dať do pozornosti webový portál Európskej komisie, kde pravidelne pribúdajú užitočné informácie pre podnikateľov a širšiu verejnosť (portál nájdete kliknutím TU). Dňa 9.7.2020 bolo tiež zverejnené oznámenie Kosmisie o pripravenosti na koniec prechodného obdobia, ktoré je dostupné TU.

Upozorňujeme najmä na nasledujúce technické oznámenia:

Cestná doprava (osvedčenia odbornej spôsobilosti, vodičské preukazy, atestácie)

Elektronické komunikácie vrátane roamingu (po skončení prechodného obdobia sa UK stane pre pravidlá o roamingu v EÚ 3. krajinou)

Letecká doprava (prevádzkové licencie, osvedčenia)

Bezpečnostná ochrana letectva a ochrana námornej dopravy (bezpečnostná kontrola pasažierov, kontrola batožiny, cargo a pošta, námorná bezpečnosť)

Bezpečnosť letectva (platnosť osvedčení vydávaných v UK, operátori z UK, lietadlá registrované v UK)

Motorové vozidlá (typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek)

Nákupy online a doručovanie balíkov  (kúpna zmluva, doručovanie balíkov, odškodnenie)

Námorná doprava (kabotáž, námorná bezpečnosť, kontroly v prístavoch, prevádzka osobných lodí, kvalifikácie)

Námorná doprava - monitorovanie a overovanie emisí CO2 (rozsah povinností, plány monitorovania)

Ochrana spotrebiteľov a práva cestujúcich (nákup výrobkov alebo služieb spotrebiteľmi v EÚ od obchodníkov so sídlom v UK, ochrana cestovateľov pre prípad insolventnosti, práva cestujúcich v EÚ)

Priemyselné výrobky (umiestňovanie produktov na EÚ alebo UK trh, posúdenie zhody)

Rekreačné plavidlá a vodné skútre (právny stav po konci prechodného obdobia)

Riadenie recyklácie lodí (informácie o zariadeniach na recykláciu v UK)

Vnútrozemská vodná doprava (kabotáž, kapitánske osvedčenia)

Železničná doprava (udeľovanie licencií, železničná bezpečnosť, železničná interoperabilita, certifikácia rušňovodičov)

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE  V PRÍPADE NO DEAL BREXITU

Neoficiálny manuál pre dopravcov - životné situácie

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravilo príručku s užitočnými informáciami pre občanov a podnikateľov.

 

Informácie o organizácii dopravy v prístavoch, Eurotunel, colná oblasť

Spojené kráľovstvo

Spojená kráľovstvo v súvislosti s brexitom kontaktuje EÚ dopravcov, ktorí sa registrovali do systému Heavy Goods Vehicle (HGV) levy service. UK informuje o nových dokumentoch, ktoré sú potrebné, aby mohli dopravcovia pokračovať v operáciách medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite. Dopravcovia nájdu potrebné informácie na stránke www.gov.uk/brexit-hauliers (v anglickom jazyku). V českom jazyku je k dispozícii príručka, referenčný dokument a vreckový sprievodca.

Pre podnikateľov a dopravcov sú k dispozícii webináre v anglickom jazyku, ktoré pripravila bristká vláda.

Spojené kráľovstvo zriadilo telefonickú infolinku na čísle (+44) 0300 3301 33, na ktorej poskytuje informácie o importe a exporte tovaru po brexite. Infolinka je k dispozícií pondelok – piatok v čase 8:00 – 18:00 (UK času). Viac informácií nájdete tu.

 

Holandsko

Zdroj: https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Francúzsko

Pokiaľ ide o prístavy vo Francúzsku, k dispozícii je video o smart border - prístavy využívaní Eurotunela v prípade no-deal brexitu.

Belgicko

Colná oblasť

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránky Finančnej správy SR.

Eurotunel

Pred prekročením hraníc musíte spĺňať požiadavky francúzskych aj britských orgánov. Odporúčame Vám navštíviť stránku venovanú Eurotunelu.

 

Nariadenia, ktorými sa zabezpečí základné prepojenie v oblasti leteckej a cestnej dopravy majú dočasný charakter a nemajú kopírovať výhody vyplývajúce z členstva v EÚ.

 

CESTNÁ DOPRAVA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách, ktorými sa zabezpečuje základné prepojenie cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie  (dokument uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • cieľom nariadenia je stanoviť dočasné opatrenia, ktoré umožnia prevádzkovateľom cestnej dopravy doručovať tovar a prepravovať osoby v pravidelnej cestnej doprave na základe už udelených licencií medzi UK a ČŠ EÚ (27) na základe reciprocity
 • nariadenie sa vzťahuje  aj na pravidelnú autobusovú
  a autokarovú dopravu;
 • nariadenie upravuje lehoty účinnosti prístupových práv v oblasti kabotáže
  • prvé 4 mesiace: povolené 2 aktivity za 7 dní
  • po nich nasledujúce 3 mesiace: povolená 1 aktivita za 7 dní
  • posledné 2 mesiace účinnosti: nie je povolená žiadna aktivita

Pokiaľ ide o nepravidelnú autobusovú dopravu, UK po vystúpení z EÚ pristúpi k dohode INTERBUS.

LETECKÁ DOPRAVA

Nariadenie o  spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument  uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • dopravcom s UK licenciou sa umožňuje poskytovať základné služby leteckej dopravy medzi UK a EÚ27
 • nedôjde k zastropovaniu frekvencií
 • v prípade, že letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom EÚ, prestane kvôli brexitu spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa vlastníctva a kontroly, bude mať 6 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia na to, aby všetky tieto požiadavky v plnej miere splnil
 • nariadenie sa vzťahuje aj na nepravidelné lety
 • právo poskytovať pravidelné lety v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme počas 7 mesiacov od začatia uplatňovania nariadenia;
 • podmienené reciprocitou zo strany UK
 • zachovanie podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže
 • umožňuje obmedzené uplatňovanie spoločných letových kódov (code-sharing)
  a prenájom lietadiel vrátane prenájmu lietadla s posádkou (wet-lease)
 • 5. letecká sloboda pre nákladnú leteckú dopravu – obmedzená na obdobie 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
 • uplatňovanie: odo dňa vystúpenia UK z EÚ bez dohody najneskôr do 24. októbra 2020: pôvodné obdobie uplatňovania nariadenia bolo zmenené prostredníctvom nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/1795 z 24. októbra 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/501 a (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania

 

UK reagovalo na prijatie nariadenia vydaním technického oznámenia dňa 11.3.2019

Oznámenie sa opiera o 3 princípy:

 • zaručenie istoty a záruk pre priemysel a spotrebiteľov
 • minimalizovanie potenciálneho narušenia konektivity
 • podpora pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže  pre UK podniky pred budúcimi rokovaniami

   

Nariadenie o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (dokument  uverejnený v Úradnom vestníku EÚ)

 • zaoberá sa osvedčeniami o bezpečnosti letectva pre určité výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky – platnosť takýchto osvedčení sa predlžuje na obdobie 9 mesiacov
  od začiatku jeho uplatňovania; EK bude oprávnená v prípade potreby túto lehotu predĺžiť
 • predĺženie poskytne dotknutým subjektom a Agentúre Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dostatok času na to, aby mohla EASA naďalej vydávať potrebné osvedčenia, pričom sa zohľadní postavenie UK ako tretej krajiny       
 • uplatňovanie: odo dňa nasledujúceho po dni, kedy UK vystúpi z EÚ bez dohody; niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať už od nadobudnutia účinnosti nariadenia (deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ)

 

ROAMING

 • dňom vystúpenia UK sa na volania a služby medzi UK a EÚ nebude uplatňovať nariadenie o veľkoobchodom roamingu – na tieto služby sa teda nebudú vzťahovať cenové limity platné v rámci EÚ
 • výška poplatkov za medzinárodné roamingové mobilné elektronické komunikačné služby sú predmetom komerčných dohôd medzi mobilnými operátormi


POŠTOVÉ SLUŽBY

 • v prípade vystúpenia UK z EÚ bez dohody budú poštové služby poskytované v súlade s medzinárodnými zmluvami – Aktami Svetovej poštovej únie, t. j. rovnako ako je to s ostatnými krajinami mimo EÚ
 • možno očakávať negatívny vplyv na poštové sadzby a kvalitu poskytovania poštových služieb, konkrétne predĺženie doby dopravy, avšak ako dôsledok vystúpenia UK z Colnej únie a uplatňovania príslušnej legislatívy o dani z pridanej hodnoty

 

TECHNICKÉ NÓTY V PRÍPADE NO DEAL

EK vydala pre prípad vystúpenia UK z EÚ bez dohody 68 technických nót (v nótach, pri ktorých bol zverejnený slovenský preklad uvádzame odkaz na slovenskú verziu, ostatné sú v angličtine), venujúcich sa právnym a technickým implikáciám brexitu. Všetky nóty sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

S  pôsobnosťou Ministerstva dopravy a výstavby SR súvisia predovšetkým nasledujúce technické nóty:


Technické nóty vydané UK Ministerstvom pre vystúpenie z EÚ