Skočiť na obsah

Financovanie projektov

Proces výberu projektov na financovanie prostredníctvom CEF nie je v kompetencii MDV SR. Na rozdiel od projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) je proces výberu a zazmluvňovania v kompetencii EK, prostredníctvom INEA. Proces predkladania a schvaľovania projektov je rámcovo popísaný nižšie a bližšie špecifikovaný a znázornený na obrázku:

  1. Žiadosť o grant CEF (ekvivalent žiadosti o NFP) predkladá žiadateľ elektronicky prostredníctvom informačného systému TENtec na INEA. Odkaz na príslušný modul je zverejnený spolu s danou výzvou na webovej stránke INEA.
  2. Na základe posúdenia externými hodnotiteľmi a ich stanovísk vypracuje výberová komisia EK, zložená zo zástupcov DG MOVE  za asistencie zástupcov INEA, DG ENVIRONMENT (Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie) a DG REGIO (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku) zoznam projektov, ktoré odporúča/neodporúča na financovanie z CEF. EK následne písomne informuje žiadateľov/príjemcov o výsledkoch hodnotenia žiadosti o grant CEF.
  3. Každý žiadateľ, ktorého projekt bol schválený na financovanie, je následne zo strany INEA vyzvaný na dopracovanie a podpis individuálnej Dohody o grante.

Základný model Dohody o grante nie je možné upravovať a podpisuje sa v anglickom jazyku. Príprava Dohody o grante zahŕňa technické, právne, finančné a iné relevantné aspekty projektu založené na výsledkoch hodnotenia.

Detailné postupy a všetky potrebné náležitosti na podkladanie žiadostí o grant z CEF sú uverejnené na portáli INEA

Schéma schvaľovania projektov CEF