Skočiť na obsah

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 4 060 000,00 €
Kód projektu: 311081V488

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie poskytovania poradenských služieb podporujúcich riadenie a implementáciu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len "OPII").
Poradenské služby budú zamerané na podporu Riadiaceho orgánu pre OPII (ďalej len "RO") pri riadení implementácie OPII na úrovni programu, podporu pri riadení implementácie vybraných projektov vrátane asistencie pri riadení rizík, špecifické analytické činnosti v oblasti dopravy, asistenciu pri organizačnom, procesnom a personálnom zabezpečení implementácie OPII, metodickú podporu pri aktualizácii riadiacej dokumentácie pre účely implementácie OPII a podporu pri riadení auditných zistení a zistení v oblasti verejného obstarávanie pri implementácii OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/