Skočiť na obsah

Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 181 730,65 €
Kód projektu: 311081Q307

Popis projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom komunikačných a informačných aktivít zabezpečiť publicitu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len "OPII"). Cieľom týchto komunikačných a informačných aktivít je informovať širokú verejnosť (odbornú aj laickú) o aktivitách a projektoch realizovaných v rámci OPII. Účelom komunikačných aktivít je zvyšovanie povedomia o podpore trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy, ktoré sú spolufinancované z fondov EÚ.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/