Skočiť na obsah

Koordinačné porady a monitorovacie výbory k príprave, monitorovaniu a kontrole projektov OPII 2019 – 2023

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 414 000,00 €
Kód projektu: 311081W087

Popis projektu:

V súvislosti s implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vznikla potreba monitorovania, hodnotenia a kontroly stavu prípravy a realizácie projektov v rámci OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej prípravy, riadenia a implementácie projektov OPII formou výmeny informácií na úrovni útvarov a organizácií zapojených do implementácie OPII a problematiky fondov EÚ najmä v oblasti dopravy. Projekt Koordinačné porady a monitorovacie výbory k príprave, monitorovaniu a kontrole projektov OPII 2019 - 2023 sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Realizácia monitorovacích výborov, koordinačnýc porád, konferencií a pracovných rokovaní súvisiacich s implementáciou OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/