Skočiť na obsah

Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 154 800,00 €
Kód projektu: 311081F646

Popis projektu:

Projekt je zameraný na podporu zavádzania a rozvoja prístupových sietí novej generácie, ako aj na tvorbu, analýzu a využitie informácií o dostupnosti a využívaní širokopásmových pripojení na Slovensku.
Cieľom projektu je podpora Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len "MDV SR") pri zabezpečovaní analytických prác pre riešenie širokopásmového pripojenia v rámci napĺňania priority 2a) špecifického cieľa 7.1 (Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN) prioritnej osi č. 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len "OPII"), ktorého je riadiacim orgánom, ako aj podpora pri plnení úloh, ktoré MDV SR vyplývajú z Národnej politiky pre elektronické komunikácie  do roku 2020 v oblasti širokopásmového prístupu k službám elektronických komunikácií a z opatrení vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/