Skočiť na obsah

Mzdy administratívnych kapacít OPII 2

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 25 579 500,48 €
Kód projektu: 311081Z357

Popis projektu:

Mzdové zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na programovaní, riadení, implementácii, hodnotení, monitorovaní, kontrole a audite OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej prípravy, riadenia a implementácie projektov OPII. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 8.1 – Podpora efektívnej implementácie OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/