Skočiť na obsah

Služby dopravného modelovania

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 75 078,00 €
Kód projektu: 311081T833

Popis projektu:

Cieľom projektu je zefektívniť činnosti dopravného modelovania a zabezpečiť relevantné a optimálne výstupy v kvalite požadovanej pre potreby efektívneho plánovania dopravnej infraštruktúry financovanej z prostriedkov EÚ.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít. Prvá hlavná aktivita je zameraná na zabezpečenie licenčnej podpory softvéru PTV Visum, pod ktorým Dopravný model pracuje, na obdobie od roku 2017 až do konca roka 2023 (7 rokov), čím sa zabezpečí pravidelná aktualizácia zakúpeného softvéru a zabráni sa jeho znehodnoteniu formou stabilizovania len v aktuálnej verzii. Druhá hlavná aktivita je zameraná na zabezpečenie externého odborníka na prácu s Dopravným modelom SR pre riešenie rozsiahlych a časovo náročných úloh dopravného modelovania, keďže MDV SR nevie v súčasnosti pokryť túto činnosť vlastnými personálnymi kapacitami so skúsenosťami a znalosťami práce so softvérom pre modelovanie a prognózovanie dopravy PTV Visum.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/