Skočiť na obsah

Vzdelávanie administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu OPII a podpora pre útvary a organizácie zapojené do implementácie OP

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 504 088,75 €
Kód projektu: 311081N902

Popis projektu:

Systematické vzdelávanie administratívnych kapacít zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v PO 2014 - 2020 je v gescii Úradu vlády Slovenskej republiky - odboru administratívnych kapacít EŠIF (AK EŠIF), ktorý vzdelávanie AK zabezpečuje prostredníctvom Centrálneho plánu vzdelávania (CPV). Vzdelávanie sa týka 188 administratívnych kapacít RO OPII (počet administratívnych kapacít pre OPII v rezorte MDV SR bol stanovený Uznesením vlády SR č. 181 z 11. apríla 2017).
Cieľom predkladaného projektu "Vzdelávanie administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu OPII a podpora pre útvary a organizácie zapojené do implementácie OP" je zabezpečenie tých vzdelávacích aktivít manažérov RO OPII, ktoré nie sú zahrnuté do  CPV AK EŠIF - t. j. sú to všetky vzdelávacie aktivity, ktoré sú zaradené do Plánu vzdelávania na MDV SR na príslušný rok, resp. vzdelávacie aktivity vyplývajúce z aktuálnych potrieb RO v procese implementácie OPII.
Cieľom projektu je zvyšovanie odborných zručností AK RO vykonávajúcich činnosti súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou a auditom fondov EÚ a tiež podpora útvarom a organizáciám zapojeným do implementácie OPII.
Zvyšovanie odbornosti manažérov RO bude zabezpečené tuzemskými i zahraničnými školeniami, rôznymi kurzami, seminármi a workshopmi, ako aj účasťou na konferenciách.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/