Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ (brexit)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú Platformu, ktorá poskytuje informácie o brexite.

 

Európska komisia realizuje vo vybraných oblastiach krízový akčný plán pre vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) z EÚ bez dohody (no deal  brexit) k čomu vydala tlačovú správu.

Letecká doprava

Komisia prijala 19. decembra 2018 dve opatrenia, ktoré zabránia úplnému prerušeniu letovej prevádzky medzi EÚ a UK v prípade vystúpenia bez dohody. Tieto opatrenia zabezpečia len základné prepojenie a v žiadnom prípade nereprodukujú značné výhody členstva v jednotnom európskom nebi. Podmienkou je, že UK udelí rovnocenné práva leteckým dopravcom z EÚ a že zaistí podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže.

  • Návrh nariadenia, ktorým sa dočasne (na 12 mesiacov) zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi UK a EÚ
  • Návrh nariadenia, ktorým sa dočasne (na 9 mesiacov) predĺži platnosť určitých licencií pre bezpečnosť letectva

Cestná doprava

Komisia takisto prijala návrh nariadenia, ktoré prevádzkovateľom zo UK dočasne (na 9 mesiacov) umožní prepravovať tovar do EÚ za predpokladu, že UK udelí rovnocenné práva prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z EÚ, a pod podmienkou spravodlivej hospodárskej súťaže.

Zdroj: Európska komisia

 

Krízový akčný plán pre prípad no deal-u  z 13. novembra 2018 je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Dňa 25. novembra 2018 lídri EÚ27 odsúhlasili Dohodu o vystúpení UK z EÚ a Politickú deklaráciu k budúcim vzťahom.

 

EK vydala pre prípad vystúpenia UK z EÚ bez dohody 68 technických nót (v nótach, pri ktorých bol zverejnený slovenský preklad uvádzame odkaz na slovenskú verziu, ostatné sú v angličtine), venujúcich sa právnym a technickým implikáciám brexitu. Všetky nóty sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

S  pôsobnosťou Ministerstva dopravy a výstavby SR súvisia predovšetkým nasledujúce technické nóty:


Technické nóty vydané UK Ministerstvom pre vystúpenie z EÚ

 

Vybrané časti Politickej deklarácie k budúcim vzťahom:

DOPRAVA

A. Letectvo

Zmluvné strany by mali prostredníctvom komplexnej dohody o leteckej doprave (CATA) zabezpečiť letecké prepojenie v oblasti osobnej a nákladnej dopravy. CATA by mala zahŕňať prístup na trh a investície, bezpečnosť letectva a bezpečnostnú ochranu letectva, riadenie letovej prevádzky a ustanovenia, ktorými sa zabezpečí otvorená a spravodlivá hospodárska súťaž vrátane primeraných a relevantných požiadaviek na ochranu spotrebiteľa a sociálnych štandardov.

Zmluvné strany by mali prijať ďalšie opatrenia s cieľom umožniť spoluprácu zameranú na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti letectva a bezpečnostnej ochrany letectva, a to aj prostredníctvom úzkej spolupráce medzi EASA a úradom Spojeného kráľovstva pre civilné letectvo.

B. Cestná doprava

Zmluvné strany by mali zabezpečiť porovnateľný prístup na trh pre dopravcov v oblasti nákladnej a osobnej cestnej dopravy, podporený primeranými a relevantnými požiadavkami na ochranu spotrebiteľa a sociálnymi štandardmi pre medzinárodnú cestnú dopravu, ako aj záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd v oblasti cestnej dopravy, ktorých signatármi sú Spojené kráľovstvo aj Únia a/alebo jej členské štáty, týkajúcimi sa najmä podmienok vykonávania zamestnania dopravcu v cestnej doprave, určitých podmienok zamestnávania v medzinárodnej cestnej doprave, pravidiel cestnej premávky, osobnej cestnej dopravy a cestnej prepravy nebezpečného tovaru. Okrem toho by mali zmluvné strany posúdiť doplnkové opatrenia týkajúce sa cestovania súkromných motoristov.

 C. Železničná doprava

Zmluvné strany sa dohodli, že by sa podľa potreby mali ustanoviť bilaterálne dojednania pre cezhraničné služby železničnej dopravy, a to aj pokiaľ ide o umožnenie nepretržitého bezproblémového fungovania služieb železničnej dopravy, ako napríklad spojenia Enterprise medzi Belfastom a Dublinom a služieb cez tunel pod Lamanšským prielivom.

D. Námorná doprava

Zmluvné strany poznamenávajú, že prepojenie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy v sektore námornej dopravy bude upravovať medzinárodný právny rámec. Zmluvné strany vypracujú aj vhodné opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, pokiaľ ide o služby medzinárodnej námornej dopravy.

V budúcom vzťahu by sa mala umožniť spolupráca v oblasti námornej bezpečnosti a ochrany vrátane výmeny informácií medzi Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Námornou a pobrežnou agentúrou Spojeného kráľovstva a v súlade so štatútom Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny.

DIGITÁLNE HOSPODÁRSTVO

Zmluvné strany by mali prostredníctvom odvetvových ustanovení v oblasti telekomunikačných služieb zabezpečiť spravodlivý a rovnaký prístup k verejným telekomunikačným sieťam a službám pre poskytovateľov služieb druhej strany a mali by sa zaoberať protisúťažnými praktikami.

 

Základné informácie

Dňa 23. 6. 2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) uskutočnilo nezáväzné referendum o vystúpení krajiny z EÚ (51,9 % zúčastnených sa vyjadrilo za vystúpenie, 48,1 % pre zotrvanie v EÚ, účasť dosiahla 72 %). Európska rada bola 29. 3. 2017 notifikovaná o zámere UK opustiť EÚ, na základe čoho bol aktivovaný čl. 50 a začala plynúť dvojročná lehota na vystúpenie.

UK vystúpi z EÚ 29. 3. 2019 o polnoci – od 30. 3. 2019 je UK treťou krajinou.

Hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit je Michel Barnier, jeho britským náprotivkom je Stephen Barclay. EÚ rokuje s UK ako celok (EÚ 27), členské štáty nemôžu rokovať s UK samostatne. Pri rokovaniach sa pripomína princíp, podľa ktorého kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

V súčasnosti prichádzajú v súvislosti s brexitom do úvahy 2 scenáre:

  •  uzavretie a ratifikácia dohody o vystúpení – 21 mesačné prechodné obdobie
    do konca roku 2020, Dohoda o budúcich vzťahoch
  •  nedosiahnutie dohody o vystúpení

Ak nedôjde k Dohode medzi EÚ a UK o vystúpení, alebo nebude ratifikovaná, UK bude od 30. 3. 2019 klasickou 3. krajinou, bez akéhokoľvek prechodného obdobia. Tento scenár sa označuje aj ako cliff edge, no deal.

Oba scenáre sú stále aktuálne, šance sú 50:50. V súvislosti s tým vydala 20. 7. 2018  Európska komisia (EK) oznámenie o príprave k odchodu UK z EÚ ktoré vyzýva aktérov, aby boli pripravení na následky brexitu v prípade oboch scenárov. Text oznámenia a prílohy nájdete v nasledujúcom odkaze.