Skočiť na obsah

Schéma minimálnej pomoci pre oblasť cestnej dopravy

 

Schéma minimálnej pomoci pre oblasť cestnej dopravy

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je poskytnúť finančný príspevok prevádzkovateľom

  • medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy (MPAD),
  • príležitostnej dopravy.

na kompenzáciu poklesu tržieb, o ktoré prišli v dôsledku ochorenia COVID-19 z dôvodu vládou Slovenskej republiky prijatých uznesení, príslušných rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v dôsledku zníženej mobility obyvateľstva, v období od apríla 2020 do mája 2021.

 

| ROZPOČET SCHÉMY

Odhadovaný  celkový rozpočet schémy pomoci je 19 409 100 EUR z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

| PRÁVNY ZÁKLAD A FORMA POMOCI

Ide o Schému štátnej pomoci na podporu niektorých subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Financovanie je formou poskytnutia finančného príspevku.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom zároveň aj vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

 

telefónna linka: + 421 2 5949 4365
e-mailová adresa:  ocd@mindop.sk

 

| ROZSAH PÔSOBNOSTI SCHÉMY

Táto schéma bola vytvorená na pomoc určitým subjektom podnikajúcim v oblasti cestnej dopravy, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19, bližšie špecifikovaných v kapitole PRÍJEMCOVIA a platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná len na činnosti príjemcov špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA.

Ak žiadatelia vykonávajú aj iné činnosti ako činnosti uvedené v bode 1 článku F schémy,  musia mať zabezpečené sledovanie takýchto činností/tržieb, aby bolo zabezpečené, že pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ a pomoci de minimis.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s:

  • vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
  • inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
  • s pomocou podmienenou uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávneným obdobím na účely výzvy je:

  • pre MPAD obdobie:  od 01.09.2021 do 31.12.2021
  • pre príležitostnú dopravu obdobie:  od 01.09.2021 do 31.12.2021

 

| SLEDOVANÉ OBDOBIE

Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie finančného príspevku za jedno obdobie po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo za jediný kalendárny mesiac v oprávnenom období 1 (ďalej len „sledované obdobie 1“) a za jedno obdobie po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo za jediný kalendárny mesiac za oprávnené obdobie 2 (ďalej len „sledované obdobie 2“).

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.

Uvedená hodnota predstavuje maximálny objem pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov v režime de minimis na území Slovenskej republiky (viď kapitola Kumulácia) v uvedenom období, spolu s navrhovanou minimálnou pomocou podľa tejto schémy.