Skočiť na obsah

Schéma pomoci de minimis II. etapa

 

 

Podávanie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti COVID-19

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Pomoc je určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

 

| ROZPOČET SCHÉMY

Pôvodný celkový rozpočet schémy pre roky 2020 – 2022 bol 100 000 000 eur, s plánovaným čerpaním v prvej etape až 80 000 000 eur do konca roka 2021.

Aktuálne je disponibilný rozpočet schémy pre druhú etapu navýšený o ďalších 120 000 000 eur.

 

| PRÁVNY ZÁKLAD A FORMA POMOCI

Ide o Schému štátnej pomoci podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Pomoc je poskytovaná v príslušnom rozpočtovom roku k rozpočtovej kapitole poskytovateľa. Financovanie je formou poskytnutia finančného príspevku na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v oprávnenom období v porovnaní s dosiahnutým čistým obratom v období dofinancovania.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

  • telefónna linka: +421 2 5949 4895
  • mailová adresa: pomoc@mindop.sk

 

| ROZSAH PÔSOBNOSTI SCHÉMY

Táto schéma bola vytvorená na pomoc podnikom vykonávajúcim svoju ekonomickú činnosť podľa klasifikácie SK NACE. Rev. 2, bližšie špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA a platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná len na činnosti príjemcov špecifikované v kapitole PRÍJEMCOVIA.

Ak žiadatelia vykonávajú aj iné činnosti, musia mať zabezpečené sledovanie takýchto činností, výdavkov a výnosov, aby bolo zabezpečené, že pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ a pomoci de minimis.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s 

  • vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
  • inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,

s pomocou podmienenou uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022.

Prvá etapa žiadostí bola od 1. apríla 2020 do 30. októbra 2020.

Druhá etapa žiadostí je od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

V druhej etape je možné žiadať o pomoc aj za obdobie z prvej etapy, teda od 1. apríla 2020

Pokles tržieb v mesiacoch apríl  – december 2020 i za tohtoročné mesiace január až marec 2021 sa porovnávajú s daným obdobím v roku 2019.

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.

Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomocí pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi.

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Detailnejšie informácie o výpočte výšky poskytnutého príspevku sú uvedené vo Výzve k schéme pomoci v kapitole 6 – Podmienky poskytnutia finančného príspevku.