Skočiť na obsah

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) pre oblasť cestnej dopravy za oprávnené obdobie 01.04.2020 do 31.05.2021 a od 01.09.2021 do 31.12.2021

 

 

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy a poskytnutie finančného príspevku na pokrytie časti nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase núteného obmedzenia mobility obyvateľstva z dôvodu opatrení vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v boji proti pandémii ochorenia COVID-19
 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 1 000 000 eur na jednu hospodársku jednotku
 

| KOMU JE POMOC URČENÁ?

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré boli dotknuté opatreniami a vykázali za každé Sledované obdobia pokles čistého obratu, z vykonávania Relevantnej činnosti v porovnaní s Referenčným obdobím, minimálne 30 % a viac. Ďalšie podmienky nájdete vo Výzve v článkoch 5.1 a 5.2

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Za Oprávnené obdobie, ku ktorému sa vzťahuje štátna pomoc, sa považuje obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 a od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 (ďalej len „Oprávnené obdobie“). Na účely tejto Výzvy nie je súčasťou Oprávneného obdobia obdobie kalendárnych mesiacov jún, júl a august roku 2021

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci bola zriadená e-mailová adresa::

  •   ocd@mindop.sk