Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti dopytovo orientovaného projektu: „Elektronické úložisko projektovej dokumentácie“

Bratislava (7. januára 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti dopytovo orientovaného projektu Elektronické úložisko projektovej dokumentácie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom projektu „Elektronické úložisko projektovej dokumentácie“ (ďalej len „EÚPD“) je vybudovanie úložiska projektovej dokumentácie, ktoré zabezpečí zdieľanie projektovej dokumentácie v rámci stavebných konaní všetkým dotknutým inštitúciám a orgánom, čo prinesie urýchlenie a zjednodušenie prípravy samotnej projektovej dokumentácie ako aj schvaľovania stavebných zámerov.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 51 zo 6. februára 2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi dopravy a výstavby v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, bol vypracovaný návrh informačného systému elektronického úložiska projektovej dokumentácie.

Realizáciou EÚPD sa má dosiahnuť zjednodušenie, urýchlenie a skvalitnenie stavebného konania v časti vytvorenia a schvaľovania projektovej dokumentácie. Údaje ukladané v systéme budú podkladom pre samostatné konania, prístup k nim bude v súlade s metodickým riadením, s poskytovaním údajov pre plnenie princípu jedenkrát a dosť, a tým sa zabezpečí aj plnenie zákona proti byrokracii.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienky.eupd@mindop.sk do 15. 01. 2020, 16,00 hod.

Prílohy:

Štúdia uskutočniteľnosti k EÚPD

Prílohy k Štúdii uskutočniteľnosti k EÚPD

CBA EÚPD

Formulár na pripomienkovanie