Cestná verejná osobná doprava
Road public passenger transport

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Preprava osôb spolu 604 249 566 445 536 613 493 706 461 772 449 456 403 270 384 637 365 519 323 142 312 717 299 579 289 228 270 123 262 262 252 175 259 194 245 731 242 733 238 886 156 333 149 826 166 689 Total transport of passengers

(tis. os) (thous. persons )

z toho preprava osôb prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov /

of which transport of passengers by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava osôb spolu 599 617 566 212 536 394 493 582 460 695 447 773 400 005 382 981 361 163 321 478 310 744 298 340 288 590 269 031 260 022 247 765 244 295 241 714 238 501 235 534 151 294 148 127 165 042 Transport of passengers total

medzinárodná preprava 3 701 4 445 3 453 3 485 3 154 3 918 4 078 4 553 3 680 2 172 1 499 1 965 2 165 1 543 1 636 2 339 2 837 2 650 3 209 4 087 1 580 1 262 - International transport

vnútroštátna preprava 595 916 561 767 532 941 490 097 457 541 443 855 395 927 378 428 357 483 319 306 309 245 296 375 286 425 267 488 258 386 245 426 241 458 239 064 235 292 231 447 149 714 146 865 - National transport

v tom / of which

pravidelná 594 306 559 983 529 353 486 651 452 746 437 447 390 291 371 837 349 837 308 032 298 559 286 602 277 822 261 076 253 214 239 662 234 574 230 087 227 758 224 076 143 861 140 216 - Scheduled

nepravidelná 5 311 6 229 7 041 6 931 7 949 10 326 9 714 11 144 11 326 13 446 12 185 11 738 10 768 7 955 6 808 8 103 9 721 11 627 10 743 11 458 7 433 7 913 - Non-scheduled

pravidelná preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / regular transport of passenger by type of travel tickets *

obyčajné 453 406 420 558 389 651 364 703 347 751 346 568 281 993 271 243 238 856 215 649 200 452 193 592 187 460 171 503 164 343 165 734 - - - - - - - Basic single

komerčné zľavy 9 831 8 414 4 560 11 974 20 590 7 944 15 170 10 540 6 171 5 325 9 119 5 823 7 717 6 422 7 848 6 102 - - - - - - - Reduced tickets

žiacke 131 069 131 011 135 142 109 974 84 405 82 935 93 128 90 054 104 810 87 058 88 988 87 187 82 645 83 151 81 023 67 826 - - - - - - - Student tickets

pravidelná preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / regular transport of passenger by type of travel tickets *

obyčajné, jednorázové - - - - - - - - - - - - - - - - 174 764 175 534 174 498 172 179 113 511 111 624 - Basic, single

časové, komerčné zľavy - - - - - - - - - - - - - - - - 57 923 53 121 51 560 50 611 29 221 27 406 - Season, reduced

iné zľavy - - - - - - - - - - - - - - - - 1 887 1 432 1 700 1 286 1 129 1 184 - Other discounts

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded

*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Deľba v preprave osôb 99,4 : 0,6 99,2 : 0,8 99,4 : 0,6 99,3 : 0,7 99,3 : 0,7 99,1 : 0,9 99,0 : 1,0 98,8 : 1,2 99,0 : 1,0 99,3 : 0,7 99,5 : 0,5 99,3 : 0,7 99,2 : 0,8 99,4 : 0,6 99,4 : 0,6 99,1 : 0,9 98,8 : 1,2 98,9 : 1,1 98,7 : 1,3 98,6 : 1,4 99,0 : 1,0 99,0 : 1,0 - Modal split of passengers transport 

vnútroštátna : medzinárodná national : international

(%) (%)

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov 76,3 : 1,7: 22,0 75,1 : 1,5 : 23,4 73,6 : 0,9 : 25,5 74,9 : 2,5 : 22,6 76,8 : 4,5 : 18,6 79,2 : 1,8 : 19,0 72,3 : 3,9 : 23,9 72,9 : 2,8 : 24,2 68,3 : 1,8 : 30,0 70,0 : 1,7 : 28,3 67,1 : 3,1 : 29,8 67,5 : 2,0 : 30,4 67,5 : 2,8 : 29,7 65,7 : 2,5 : 31,8 64,9 : 3,1 : 32,0 69,2 : 2,5 : 28,3 - - - - - - - Modal split of passengers transport by type of travel tickets

obyčajné : komerčné zľavy : žiacke basic, single : reduced tickets : student tickets

(%) * (%) *

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov - - - - - - - - - - - - - - - - 74,5 : 24,7: 0,8 76,3 : 23,1 : 0,6 76,6 : 22,6 : 0,8 76,8 : 22,6 : 0,6 78,9 : 20,3 : 0,8 79,6 : 19,6 : 0,8 - Modal split of passengers transport by type of travel tickets

obyčajné, jednorázové : časové, komerčné zľavy : iné zľavy basic, single : season, reduced : other discounts

(%) * (%) *

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded

*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets