Infraštruktúra cestnej dopravy (km)

Road transport infrastructure (km)


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YearDĺžka diaľnic, diaľničných privádzačov a ciest spolu 17 764 277,0 17 765,3 17 807,3 17 842,9 17 786,5 17 809,0 17 833,6 17 882,9 17 915,7 17 946,1 17 985,4 18 039,7 18 044,3 17 969,6 17 963,3 18 019 405,0 18 031 298,0 18 056,8 18 059,1 18 072,1 18 130,0 18 152,0 18 156,5 Total length of motorways,  motorway feeders and roads
Diaľnice a privádzače spolu 295,7 298,7 306,5 317,7 322,4 333,7 333,7 372,5 392,8 399,9 426,8 430,3 432,5 422,9 420,9 464,3 464,4 483,5 483,5 496,5 522,5 544,,6 544,6 Motorways and feederstotalz toho: 295,7 296,4 301,6 312,8 316,2 327,5 327,5 364,5 384,0 391,0 415,7 419,2 419,2 419,8 419,7 463,1 463,2 482,3 482,3 495,3 521,2 544,6 544,6 of which:diaľnice motorways
Rýchlostné cesty a privádzače spolu 26,9 26,9 52,3 65,9 78,0 126,2 153,2 158,5 159,3 179,7 189,5 242,2 248,2 259,9 265,2 276,9 286,8 295,1 295,2 271,3 297,0 304,4 316,6 Expressways and feeders totalz toho: 26,9 26,9 52,3 65,9 78,0 126,2 153,2 158,5 159,3 179,7 189,5 228,8 233,8 247,2 252,5 264,2 274,1 282,4 282,5 271,3 297,0 304,4 316,6 of which:Rýchlostné cesty expressways
cesty I. triedy 3 221,7 3 220,4 3 224,3 3 334,7 3 263,3 3 215,0 3 205,8 3 207,4 3 275,0 3 316,5 3 317,5 3 316,7 3 312,2 3 291,1 3 292,6 3 302,163 3 306,0 3 310,9 3 311,8 3 332,5 3 566,9 3 338,6 3 336,6 Ist class roadcesty II. triedy 3 826,3 3 827,9 3 828,7 3 728,7 3 729,0 3 733,5 3 742,1 3 742,4 3 686,3 3 643,7 3 643,2 3 639,0 3 636,6 3 617,0 3 616,0 3 615,7 3 610,573 3 610,0 3 610,5 3 631,3 3 703,2 3 623,5 3 625,0 IInd class roadcesty III. triedy 10 393 658,0 10 391,4 10 395,5 10 396,0 10 393,9 10 400,6 10 398,8 10 402,1 10 402,3 10 406,4 10 408,3 10 411,4 10 414,7 10 378,7 10 368,5 10 360,337 10 363,428 10 357,2 10 358,0 10 340,5 10 397,1 10 340,9 10 333,7 IIIrd class road
Miestne komunikácie 25 219,9 25 219,9 25 219,9 25 219,9 25 219,9 25 941,9 25 941,9 25 941,9 25 941,9 25 350,9 25 350,9 25 350,9 36 852,0 36 852,0 36 852,0 38 894,519 38 894,519 38 894,5 39 670,5 39 670,5 39 670,5 39,670,54 39,670,54 Local roads Zdroj / Source: Cestná databanka dopravy SSC (od roku 2000), MDV SR (od roku 2004)Poznámka: Od roku 2013 - Zmeny dĺžok v rámci jednotlivých druhov cestných komunikácií podľa dopravného významu (trieda cestnej komunikácie) nastali z dôvodu implementácie pravidiel vzájomného usporiadania cestných komunikácií v oblasti ich vzájomných križovatiek v zmysle TP 078 (pôvodne 15/2013). Niektoré úseky CK v križovatkách boli preklasifikované do vetiev; niektoré samostatne klasifikované privádzače diaľnic a rýchlostných ciest boli preklasifikované do vetiev diaľnic a rýchlostných ciest.  V roku 2018 sa vykonali zmeny v evidencii polohy uzlov referenčnej siete v mieste hraníc krajov/okresov SR tak, aby zodpovedali platným údajom administratívnych hraníc z dôvodu potreby zosúladenia základných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK) s údajmi administratívnych hraníc.Note: since 2013 - The differences in length of different road classes according to the transport importance (road class) compared to 2013 were caused by implementation of new alignment rules of roads in their mutual intersections based on the Technical Regulation TP 078 (originally TP 15/2013). Some sections of roads in intersections were reclassified as slip roads, some individually classified feeders of motorways and expressways were reclassified as branches of motorways and expressways. In 2018, changes were made to the location of the nodes of the reference network at the borders of the regions / districts of the SR in order to correspond to the valid data of the administrative boundaries due to the need to harmonize the basic data of the central technical register of roads (CTEPK) with the data of administrative borders.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diaľnice a privádzače spolu 295 718,00 298 697,00 306 471,00 317 662,00 322 403,00 333 713,00 333 712,00 372 520,00 392 781,00 399 854,00 426 842,00 430 305,00 432 485,00 422 856,00 420 942,00 464 333,00 464 433,00 483 499,00 483 531,00 496 494,00 522 453,00 544 558,00 544 558,00

diaľnice 295 718,00 296 428,00 301 567,00 312 785,00 316 195,00 327 505,00 327 505,00 364 542,00 383 989,00 390 980,00 415 695,00 419 207,00 419 207,00 419 807,00 419 716,00 463 107,00 463 207,00 482 273,00 482 305,00 495 268,00 521 227,00 544 558,00 544 558,00

Rýchlostné cesty a privádzače spolu 27,00 27,00 52,00 66,00 78,00 126,00 153,00 159,00 159,00 180,00 190,00 242,00 248,00 260,00 265,00 277,00 287,00 295,00 295,00 271,00 297,00 304,00 317,00
Rýchlostné cesty 27,00 27,00 52,00 66,00 78,00 126,00 153,00 159,00 159,00 180,00 190,00 229,00 234,00 247,00 252,00 264,00 274,00 282,00 282,00 271,00 297,00 304,00 317,00
cesty I. triedy 3 221 719,00 3 220 388,00 3 224 269,00 3 334 657,00 3 263 284,00 3 214 970,00 3 205 832,00 3 207 424,00 3 274 984,00 3 316 500,00 3 317 538,00 3 316 741,00 3 312 166,00 3 291 115,00 3 292 615,00 3 302 163,00 3 306 015,00 3 310 940,00 3 311 833,00 3 332 533,00 3 566 874,00 3 338 577,00 3 336 561,00
cesty II. triedy 3 826 302,00 3 827 933,00 3 828 655,00 3 728 693,00 3 729 028,00 3 733 546,00 3 742 133,00 3 742 376,00 3 686 295,00 3 643 673,00 3 643 226,00 3 639 044,00 3 636 648,00 3 617 049,00 3 616 022,00 3 615 678,00 3 610 573,00 3 610 045,00 3 610 490,00 3 631 318,00 3 703 212,00 3 623 546,00 3 625 025,00
cesty III. triedy 10 393 658,00 10 391 357,00 10 395 516,00 10 396 018,00 10 393 853,00 10 400 565,00 10 398 769,00 10 402 065,00 10 402 295,00 10 406 412,00 10 408 319,00 10 411 398,00 10 414 723,00 10 378 658,00 10 368 518,00 10 360 337,00 10 363 428,00 10 357 216,00 10 358 040,00 10 340 455,00 10 397 076,00 10 340 927,00 10 333 716,00
Miestne komunikácie 25 219 900,00 25 219 900,00 25 219 900,00 25 219 900,00 25 219 900,00 25 941 900,00 25 941 900,00 25 941 900,00 25 941 900,00 25 350 860,00 25 350 860,00 25 350 860,00 36 851 996,00 36 851 996,00 36 851 996,00 38 894 519,00 38 894 519,00 38 894 519,00 39 670 540,00 39 670 540,00 39 670 540,00 39 670 540,00 39 670 540,00

Zdroj / Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)