Celkové investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry (v bežných cenách) (mil. EUR)
Total expenditures in transport infrastructure (current prices) (mill. EUR)


Druh infraštruktúry 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2021 2022 Infrastructure type
Spolu 363,8 665,1 951,8 1 913,3 1 321,7 1 395,7 1606,4 1792 1882,4 Total
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku/ investment 289,30 551,40 730,80 1661,60 1050,30 1102,00 1235,90 1414,70 1493,60 of which:  expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava/ maintenance and repair 74,50 113,70 221,00 251,70 271,30 293,70 370,40 377,30 388,80 Maintenance and repair*
Železničná infraštruktúra spolu 61,2 169,4 285,8 306 141,1 244,2 294,5 235,8 251,3 Railway infrastructure total
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 53,3 159,8 273,4 295,5 131,6 231,1 279,4 219,7 233,4 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* 7,9 9,6 12,4 10,5 9,5 13,1 15,1 16,1 17,9 maintenance and repair*
Cestná infraštruktúra spolu 293,9 460,3 516,8 1 334,8 966,4 979,1 1064,5 1454,3 1495,5 Road  infrastructure total
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 227,3 360 342,2 1 133,8 751,4 749,6 768,8 1112,5 1147,6 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* 66,6 100,3 174,7 201 215 229,5 295,7 341,8 347,9 maintenance and repair*
Vnútrozemské vodné cesty spolu 1,2 3 5,1 3,7 0,4 8,1 3,4 2,1 3,5 Inland waterways total
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1,2 0,9 2,9 0,1 0,1 1,1 1,5 - 0,8 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* - 2,1 2,1 3,7 0,3 7,1 1,8 2,1 2,7 maintenance and repair*
Letecká doprava (letiská) spolu 3,6 29,3 74,7 6,1 7,2 6,1 5 5,1 7,3 Air transport (airports) total
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 3,6 27,5 70,1 4,2 4,8 3,5 2,9 3,5 5,1 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* - 1,8 4,6 1,9 2,4 2,7 2,2 1,6 2,2 maintenance and repair*
Potrubná doprava - - 54,1 71,8 61 68,9 124,2 78,1 102,2 Gas pipeline transport
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku - - 31,1 57,1 48,4 57,6 113,2 70 92 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* - - 23 14,6 12,7 11,3 11 8 10,2 maintenance and repair*
Kombinovaná doprava – terminály KD - - 3 3,4 5,2 7,7 8,2 3,4 3,6 Intermodal transport -  terminals of intermodal transport
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku - - 2,4 2,3 4,2 5,8 4,7 2,6 2,6 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* - - 0,6 1,1 1 1,9 3,5 0,8 1 maintenance and repair*
Mestská hromadná doprava – dopravná cesta 3,9 3,1 12,3 187,5 140,4 81,6 106,6 13,2 19 City transport -  transport route
v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 3,9 3,1 8,7 168,8 109,9 53,4 65,4 6,3 12,1 of which: expenditures to acquire tangible fixed assets
údržba a oprava* - - 3,6 18,7 30,5 28,2 41,2 6,9 6,9 maintenance and repair*
Zdroj / Source:  Štátne štatistické zisťovanie MDV SR, Cestná infraštruktúra do roku 2005: Zákon o štátnom rozpočte, od roku 2006 Výkaz INVD (MDV SR)1 -01, KD (MDV SR) 1-01, CI (MDV SR) 3-01, ŽD (MDV SR) 1-01
Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate for respective year
Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers
 * údržba a oprava zabezpečovaná dodávateľským spôsobom/maintenance and repair provided by contractors 
Roky 2015 - 2018: MHD – vrátane bezodplatného prevodu/Years 2015 - 2018: Urban public transport – including transfer free of charge