Príjmy z výnosov spotrebných daní (mil. EUR)

Revenues from consumption tax (mill. EUR)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Príjmy z výnosov spotrebných daní spolu 668 656 749 917 1 084 1 296 1 400 1 767 1 834 1 835 1 945 2 001 1 978 1 977 2 009 2 097 2 170 2 252 2 315 2 373 2 234 2 370 2 525 Total revenues from consumption tax
v tom/of which
z minerálnych olejov 413 419 479 622 739 819 885 1 006 1 131 1 053 1 033 1 074 1 043 1 042 1 070 1 133 1 190 1 232 1 267 1 289 1 196 1 237 1 286 mineral oils
z liehu 103 92 88 82 97 132 155 175 214 192 205 204 199 200 201 204 209 213 221 218 208 215 232 alcohol
z piva 31 31 31 38 51 52 50 63 61 59 56 58 57 55 55 57 57 58 60 59 57 55 56 beer
z vína 9 7 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 wine
z tabaku a tabakových výrobkov 112 106 147 173 194 290 307 519 417 507 610 623 636 632 641 661 673 709 728 767 732 823 909 tobacco and tobacco products
z elektriny, uhlia a zemného plynu9 20 37 39 40 43 37 37 37 37 35 36 36 35 37 electricity, coal and natural gas
Zdroj/Source: Ministerstvo financií SR/Ministry of Finance of the Slovak Republic

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year