Infraštruktúra leteckej dopravy
Air transport infrastructure


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year

Počet letísk spolu* 26 26 26 26 26 26 26 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Total number of airports*

v tom / of which

verejné letisko 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 public airport

neverejné letisko 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 private airport
verejné medzinárodné letisko 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 international public  airport
* – civilné letiská a vojenské letiská s civilnou prevádzkou, bez vojenských letísk / civil airports and military airports with civil traffic, without military airportsZdroj / Source: MDV SR