Nehody a incidenty v leteckej doprave
Air traffic accidents and incidents

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year

Nehody a incidenty v leteckej doprave spolu 44 40 55 88 111 224 197 198 245 359 414 393 453 261 271 280 280 259 344 353 209 Total air traffic accidents and incidents

v tom / of which

Letecké nehody 16 14 16 24 30 16 20 21 20 22 26 18 20 11 7 7 10 11 6 6 2 Air traffic accidents

Vážne letecké incidenty 15 14 13 15 24 9 7 2 10 8 1 3 5 9 2 3 2 2 0 2 5 Serious air incidents

Incidenty 4 9 20 46 57 190 164 158 160 203 251 261 258 233 259 269 268 243 326 337 195 Incidents

Pozemné incidenty 9 3 6 3 0 9 6 17 55 126 136 111 170 8 3 1 0 3 12 8 7 Ground incidentsZdroj/Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)