Porovnanie v preprave tovaru podľa druhov dopráv
Comparison of freight transport modes2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Preprava tovaru spolu 244 686 242 764 215 990 226 122 230 166 246 241 235 584 232 915 248 895 202 943 190 507 178 733 177 145 179 176 195 466 196 340 208 804 226 403 229 423 236 585 213 694 208 998 212 257 Transport of goods  total

(tis. t) (thous. tonnes )

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná doprava 54 177 53 588 49 863 50 521 50 445 49 310 52 449 51 813 47 910 37 603 44 327 43 711 42 599 48 401 50 997 47 358 50 727 47 790 50 931 47 869 43 443 52 245 49 432 Railway transport

cestná doprava 188 901 187 624 164 427 174 149 178 085 195 405 181 422 179 296 199 218 163 148 143 071 132 568 132 074 128 855 142 622 147 275 156 279 176 790 177 222 187 161 168 652 154 848 160 808 Road transport

vnútrozemská vodná doprava 1 607 1 551 1 699 1 451 1 636 1 526 1 713 1 806 1 767 2 192 3 109 2 454 2 472 1 920 1 838 1 683 1 769 1 780 1 240 1 509 1 599 1 905 2 017 Inland waterway transport

letecká doprava 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 9 24 29 43 30 46 - - - Air transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR, DATAcube

Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 a železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií / Note: inland waterway transport total since 2002 and railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Deľba v preprave tovaru 22,1 : 77,2 : 0,7 22,1 : 77,3 : 0,6 23,1 : 76,1 : 0,8 22,3 : 77,0 : 0,6 21,9 : 77,4 : 0,7 20,0 : 79,4 : 0,6 22,3 : 77,0 : 0,7 22,2 : 77,0 : 0,8 19,2 : 80,0 : 0,7 18,5 : 80,4 : 1,1 23,3 : 75,1 : 1,6 24,5 : 74,2 : 1,4 24,0 : 74,6 : 1,4 27,0 : 71,9 : 1,1 26,1 : 73,0 : 0,9 24,1 : 75,0 : 0,9 24,3 : 74,8 : 0,8 21,1 : 78,1 : 0,8 22,2 : 77,2 : 0,5 20,2 : 79,1 : 0,7 20,3 : 78,9 : 0,7 25 : 74,1 : 0,9 23,3 : 75,8 : 0,9 Modal split of freight transport
železničná : cestná : vodná railway : road : inland waterway 
(%) (%)

HDP pro 2022: 109651,92


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Prepravná náročnosť dopravy (t/tis.EUR HDP BC) 10.948 10.170 8.213 7.522 6.637 6.256 5.177 4.142 3.775 3,17 2.819 2.531 2.437 2.416 2.569 2.481 2.571 2.668 2.543 2.505 2.288 2.083 1.936 Freight transport per Gross Domestic Product
(tonnes/thous.EUR in current prices)

Pozn.: roky 2000 a 2005 boli prepočítané priemerným ročným kurzom NBS / Note: years 2000 and 2005 were recalculated using average annual rate of the National Bank of Slovakia