Prepravný výkon podľa druhu dopráv v nákladnej doprave
Comparison of freight transport performancePrepravný výkon spolu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


26 957 25 743 25 907 27 461 28 941 32 694 33 038 37 540 39 372 35 678 37 682 38 029 38 173 39 245 40 849 42 745 46 075 44 724 44 873 43 318 39 540 39 546 40 542 Transport performance total

(mil.tkm) (mill. tonne-km)

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

Železničná doprava 11 234 10 929 10 383 10 113 9 702 9 463 9 988 9 647 9 299 6 964 8 105 7 960 7 591 8 494 8 829 8 439 9 111 8 486 8 691 8 480 7 268 8 580 8 263 Railway transport

Cestná doprava 14 340 13 799 14 929 16 859 18 517 22 550 22 114 27 050 29 094 27 484 27 411 29 045 29 504 30 005 31 304 33 525 36 106 35 362 35 590 33 888 31 590 30 138 31 428 Road transport

Vnútrozemská vodná doprava 1 383 1 015 594 488 721 680 936 843 979 1 230 2 166 1 024 1 078 746 684 674 740 679 451 764 682 828 851 Inland waterway transport

Letecká doprava - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 32 107 118 197 141 186 - - - Air transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR, DATAcube

 Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 a železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií / Note: inland waterway transport total since 2002 and railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Deľba v prepravnom výkone železničná : cestná : vodná : letecká 41,7 : 53,2 : 5,1 : 0,0 42,5 : 53,6 : 3,9 : 0,0 40,1 : 57,6 : 2,3 : 0,0 36,8 : 61,4 : 1,8 : 0,0 33,5 : 64,0 : 2,5 : 0,0 28,9 : 69,0 : 2,1 : 0,0 30,2 : 66,9 : 2,8 : 0,0 25,7 : 72,1 : 2,2 : 0,0 23,6 : 73,9 : 2,5 : 0,0 19,5 : 77,0 : 3,4 : 0,0 21,5 : 72,7 : 5,7 : 0,0 20,9 : 76,4 : 2,7 : 0,0 19,9 : 77,3 : 2,8 : 0,0 21,6 : 76,5 : 1,9 : 0,0 21,6 : 76,6 : 1,7 : 0,1 19,7 : 78,4 : 1,6 : 0,2 19,8 : 78,4 : 1,6 : 0,3 19,0 : 79,1 : 1,5 : 0,4 19,4 : 79,3 : 1,0 : 0,3 19,6 : 78,2 : 1,8 : 0,4 18,4 : 79,9 : 1,7 : 0,0 21,7 : 76,21 : 2,09 : 0,0 20,4 : 77,5 : 2,1 :0,0 Modal split of transport performance
(%) railway : road : inland waterway : air

(%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Prepravná náročnosť dopravy (tkm/EUR HDP BC) 1.206 1.078 0.985 0.914 0.835 0.831 0.726 0.668 0.597 0.557 0.558 0.538 0.525 0.529 0.537 0.540 0.567 0.527 0.497 0.459 0.423 0.394 0.370 Freight transport per Gross Domestic Product
(tonne-km/EUR in current prices)

Pozn.: roky 2000 a 2005 boli prepočítané priemerným ročným kurzom NBS / Note: years 2000 and 2005 were recalculated using average annual rate of the National Bank of Slovakia