Splavné vodné toky (km)
Navigable inland waterways (km)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year
Dĺžka splavných tokov 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 Length of navigable inland waterways
z toho / of which
Dunaj* 172 172 172 172 172 172 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 Danube*
Váh 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 Váh
Bodrog - - - - - - - - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Bodrog

Dĺžka kanálov 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 Length of canals
Zdroj / Source: ŠÚ SR, MDV SR
Poznámka: *Dunaj od r. 2006 bez započítania kanálov / *Danube without canals since 2006Zdroj: MDV SR (Vlastné spracovanie)