Vnútrozemská vodná nákladná prepravaInland waterway freight transport

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preprava tovaru spolu 1 607 1,551 1,699 1,451 1,636 1,526 1,713 1,806 1,767 2,192 3,109 2,454 2,472 1,92 1,838 1,683 1,769 1,78 1,24 1,509 1,599 1,905 2,017 Transport of goods total(thous. tonnes )medzinárodná doprava spolu . . . . 1,531 1,425 1,619 1,567 1,683 2,149 3,038 2,396 2,434 1,895 1,776 1,664 1,733 1,765 1,21 1,481 1,56 1,86 1,97 international transport totalv tom dovoz . . . . 25 23 143 80 181 73 73 119 95 65 41 34 27 21 19 36 63 81 105 of which importvývoz . . . . 1,109 1,059 1,046 1,05 1,013 1,77 2,521 1,674 1,595 1,356 1,363 1,313 1,402 1,551 1,057 1,112 1,168 1,251 1,507 exporttranzit a preprava v tretích krajinách . . . . 397 343 430 437 489 306 444 603 744 474 372 317 304 193 134 331 349 556 392 transit and cross trade transportvnútroštátna doprava . . . . 105 101 94 239 84 43 71 58 38 25 62 19 36 15 30 30 19 17 13 national transportz toho preprava tovaru prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov
of which transport of goods by operators of transport with the number of employees 20 and more
Preprava tovaru spolu(tis.t) 1,607 1,487 1,334 1,157 1,499 1,408 1,244 1,276 1,355 1,819 2,272 2,029 2,018 1,623 1,584 1,466 1,494 1,678 - - - - - Transport of goods total(thous. tonnes)medzinárodná doprava spolu 1 607 1,487 1,325 1,156 1,499 1,408 1,244 1,276 1,355 1,819 2,272 2,029 2,018 1,623 1,584 -  - - - - - - - international transport totalv tom dovoz 66 85 23 20 16 22 18 27 130 31 24 34 35 61 38 -  - - - - - - - of which importvývoz 1 139 1,138 1,07 956 1,09 1,046 944 1 955 1,62 2,04 1,632 1,553 1,338 1,343 -  - - - - - - - exporttranzit a preprava v tretích krajinách 402 264 231 180 392 340 281 249 270 167 208 363 430 224 203 -  - - - - - - - transit and cross trade transportvnútroštátna doprava 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  - - - - - - - national transport Zdroj / Source: ŠÚ SR
Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií / Note: inland waterway transport total since 2002 including non-public transport and transport operated under licenses- dôverné údaje/confidential data