Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave
Inland waterway traffic accidentsRok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YearPlavebné nehody spolu 17 29 13 3 9 13 4 16 19 13 15 9 14 13 21 23 10 16 9 1 4 Total navigation accidentsz toho podľa príčiny/of which by causevis maior 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 vis maiorľudský faktor 11 19 10 15 7 13 13 21 23 9 15 7 1 4 human factoriné 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 otherZdroj/Source: do roku 2012 Štátna plavebná správa, od roku 2013 Dopravný úrad / until 2012 State Navigation Administration, since 2013 Transport Authority


údaj bol publikovaný od roku 2009/ data published since 2009


vis maior – vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie (niečo, čo nemožno ovplyvniť) / force majeure, , e. g. flood, earthquake (unpreventable event)