Železničná nákladná doprava


Railway freight transport
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preprava tovaru spolu 54 177 53 588 49 863 50 521 50 445 49 310 52 449 51 813 47 910 37 603 44 327 43 711 42 599 48 401 50 997 47 358 50 727 47 790 50 931 47 869 43 443 52 245 49 432 Transport of goods  total(tis. T) (thous. Tonnes )z toho preprava tovaru prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov /of which transport of goods by operators of transport with the number of employees 20 and morePreprava tovaru spolu (tis. T) 54 177 53 588 49 863 50 521 49 756 47 745 50 055 49 890 45 643 35 647 40 100 40 203 37 657 40 064 38 951 37 841 47 982 42 846 45 927 46 218 41 606 50 398 47 756 Transport of goods total (thous. Tonnes)medzinárodná doprava spolu 42 300 42 271 39 425 42 162 42 514 40 841 43 671 43 055 39 425 31 096 35 175 35 244 33 055 34 772 34 313 32 202 42 419 37 601 40 817 41 654 37 579 45 652 42 751 international transport totalv tom dovoz 18 525 18 795 17 583 18 561 18 903 17 825 18 453 19 287 17 051 14 611 16 346 15 683 14 899 15 533 15 324 14 218 16 440 16 736 17 645 15 237 13 296 17 778 16 395 of which importvývoz 14 749 14 346 12 515 13 023 12 719 11 686 12 204 11 652 10 378 8 856 9 634 10 215 9 296 10 008 9 446 9 358 12 694 11 912 11 430 11 200 10 410 13 113 10 995 exporttranzit 9 026 9 130 9 327 10 578 10 892 11 330 13 013 12 116 11 996 7 629 9 195 9 346 8 860 9 231 9 543 8 626 13 285 8 953 11 742 15 217 13 873 14 761 15 361 transitvnútroštátna doprava 11 877 11 317 10 438 8 359 7 931 8 469 8 778 8 758 8 485 6 507 9 152 8 467 9 544 13 629 16 684 15 156 8 308 10 189 10 114 6 215 5 864 6 593 6 681 national transportZdroj / Source: ŠÚ SR
Pozn.: železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií / Note: railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses