späť 2000/224
Dejiny poštového práva

Grand Prix de l' Exposition WIPA, 2000, Viedeň
( 1. miesto )
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2000
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  224
Návrh známky:  prof. Dušan Kállay
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  18.12.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  300 000 ks
Autor motívu na FDC:  prof. Dušan Kállay
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  prof. Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 2000 príležitostnú poštovú známku "Dejiny poštového práva" s nominálnou hodnotou 20 Sk. Na známke je portrét Márie Terézie v korunovačnom odeve (výrez olejomaľby Daniela Schmidelyho), výrez z veduty Bratislavy, poštová trúbka a nápis Dejiny poštového práva. Na pripojenom kupóne je titulná strana poštového nariadenia Márie Terézie z roku 1748 a postavy poštárov v dobových uniformách. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Prof. Dušan Kállay. Rytiny emisie vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) a kupón s obrazovou časťou rozmerov 48 x 23 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 známkami a 1 kupónom.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC sú prvky dobovej veduty mesta Trnava a výrez z listu z r. 1752(?) s odtlačkom najstaršej poštovej pečiatky z Trnavy. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 2000 do 31. 12. 2008.

Vychádzajúc z dejín pošty možno konštatovať, že osobitnú úlohu zohráva poštové právo, ktorým možno sledovať vývoj a vzťah štátnej moci k pošte.
Od vzniku prvej legislatívnej normy vydanej Ferdinandom I. v roku 1535 možno charakterizovať na území Uhorska, a teda i na Slovensku, poštové právo ako právo panovnícke. Tým i financie získané touto činnosťou sú súčasťou pokladnice panovníkov. Poštové právo je tak súčasne dokladom spoločensko-politických pomerov v príslušnom období a stáva sa barometrom sociálno-politických udalostí v Uhorsku. Úpravou poštových predpisov panovníci reagovali na hospodársky a spoločenský život v krajine. Takto i Mária Terézia vedená reformnými snahami pred 250 rokmi zavádza niekoľko zmien v oblasti poštovej prepravy, z ktorých hodno spomenúť najmä Poštový zákon č. 31 z roku 1741, Poštový poriadok z roku 1743 a Poštový patent z roku 1748.
Výskumom poštového práva sa zaoberá i Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, ktoré vzniklo 1.3.2000 v Banskej Bystrici.

PhDr. Štefan Kollár


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom