späť 2003/315 vpred
Umenie
Majster Ján: Zvestovanie Panne Márii
(okolo r. 1460 -1470), maľba na dreve z oltára Panny Márie Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote
Katalógové číslo:  315
Grafická úprava známky:  František Horniak
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  28.11.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  5-farebná ocel'otlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 50 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Motív na FDC:  Svätý Gabriel z krídla oltára Panny Márie
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň:  TAB, s.r.o, Bratislava
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Krídlový oltár Panny Márie v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote patrí k prvým kompletne zachovaným neskorogotickým oltárom na Slovensku. Oltár so skriňou, mal'ovanými krídlami, predelou a fiálovým štítom vznikol v rokoch 1460 -1470 v levočskej maliarskej a rezbárskej dielni. Maliarom bol Majster Ján signovaný na levočskom oltári sv. Kataríny, rezbára označuje literatúra Majstrom oltára Panny Márie zo Spišskej Soboty a sv. Kataríny z Levoče. Obaja umelci tu podl'a výskumov pôsobili od 60. - 80. rokov 15. storočia a dodávali svoje diela po celom Spiši.
Pohyblivé krídla oltára majú na prednej strane namal'ované štyri mariánske výjavy. Prvý z nich na spodnej tabuli ľavého krídla znázorňuje Zvestovanie Panne Márii. Dej sa odohráva v interiéri, Archanjel Gabriel s Čelenkou vo vlasoch a plášťom zopnutým vel'kou agrafou drží v ruke posolstvo z neba v podobe stredovekej listiny s pečaťou a minuskulovým nápisom: ave grazia plena dominus tecum (Zdravas, milosti plná, Pán s tebou). Panna Mária ho prijima kl'ačiac s rukami prekríženými na hrudi.
Na známke je výjav Zvestovanie Panne Márii a na obálke prvého dňa vydania sv.Gabriel s posolstvom.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


Rok 2002
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom