previous 596 - Ochrana prírody: CHKO Poľana – Bocian čierny vpred
Ochrana prírody: CHKO Poľana –Bocian čierny
Katalógové číslo: 596
Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Autor výtvarného návrhu hárčeka: Igor Piačka, Júlia Piačková
Autor rytiny známky a hárčeka: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 9. 10. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Júlia Piačková
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Júlia Piačková
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Ochrana prírody: CHKO Poľana – Bocian čierny“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 9. 10. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 27,2 × 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku spolu so známkou kat. č. 595. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je zákonom chránený bocian čierny, ktorý sa hojne vyskytuje v Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na hárčeku sú stvárnené letiace bociany čierne, vydry riečne a ďalšie živočíchy z uvedenej oblasti, ako aj logo občianskeho združenia VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita a logo Chránenej krajinnej oblasti Poľana.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Čierny Balog. Motívmi prítlače na FDC je kresba hniezdiaceho páru bocianov. Námetom FDC pečiatky je stopa bociana. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorkou výtvarných návrhov známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Júlia Piačková. Výtvarný návrh hárčeka je spoločným dielom akad. mal. J. Piačkovej a akad. mal. I. Piačku. Autorom rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah
Rok 2015