Cestná doprava – stav k 24.7.2019

 

 Zákony

 

Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (PDF, 456 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.7.2019)

193/1997 Z. z. – Úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení (PDF, 214 kB)

Ø Novela: 72/1969 Z. z., 139/1982 Z. z., 27/1984 Z. z., 160/1996 Z. z., 58/1997 Z. z., 395/1998 Z. z., 343/1999 Z. z., 388/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 439/2001 Z. z., 524/2003 Z. z., 534/2003 Z. z., 639/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 93/2005 Z., z., 479/2005 Z. z., 25/2007 Z. z., 275/2007 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 60/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 249/2011 Z. z., 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 368/2013 Z. z., 488/2013 Z. z., 293/2014 Z. z., 387/2015 Z. z., 282/2015 Z. z., 106/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 149/2019 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: rozdelenie pozemných komunikácií, súčasti a náležitosti pozemnej komunikácie, užívanie pozemných  komunikácií, vlastníci a správcovia pozemných komunikácií, celoštátne sčítanie  cestnej dopravy na diaľniciach  a cestách, centrálna databanka diaľnic a ciest, údržba diaľnic a ciest

Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (PDF, 345 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.7.2014)

Ø  Novela: 567/2001 Z. z., 184/2002 Z. z., 543/2002 Z. z., 103/2003 Z. z., 596/2003 Z. z., 666/2004 Z. z., 538/2005 Z. z., 245/2008 Z. z., 448/2008 Z. z., 206/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 56/2012 Z. z., 103/2014 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: prechod pôsobnosti na obce na úseku pozemných komunikácií, prechod pôsobnosti na samosprávne kraje na úseku pozemných komunikácií, dráh a cestnej dopravy

Zákon NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 119 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.10.2013)

Ø  Novela: 8/2009 Z. z., 56/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Zákon NR SR č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (PDF, 208 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.7.2019)

Ø  Novela: 747/2004 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 232/2008 Z. z., 307/2009 Z. z., 317/2012 Z. z., 474/2013 Z. z., 488/2013 Z. z., 125/2016 Z. z., 149/2019 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: správcovská, investorská a obchodná činnosť prioritného infraštruktúrneho majetku štátu - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobitným predpisom, príjmy diaľničnej spoločnosti

Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 1,21 MB) (Konsolidované znenie účinné od 20.5.2018)

Ø  Novela: 84/2009 Z. z., 199/2009 Z. z., 188/2009 Z. z., 144/2010 Z. z., 119/2011 Z. z., 249/2011 Z. z., 313/2011 Z. z., 68/2012 Z. z., 317/2012 Z. z., 357/2012 Z. z., 42/2013 Z. z., 98/2013 Z. z., 213/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 290/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 488/2013 Z. z., 430/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 311/2016 Z. z., 106/2018 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: autobus, križovatka, chodec, chodník, jazdná súprava,  motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prekážka cestnej premávky, vozovka, vozidlo, dopravné značky a dopravné zariadenia, dopravné nehody a ich evidencia, evidencia vodičov, evidencia vozidiel

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 232 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.1.2019)

Ø  Novela: 177/2018 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, audit bezpečnosti pozemnej komunikácie, riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní

Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (PDF, 604 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.7.2019)

Ø  Novela: 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 133/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 123/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 305/2016 Z. z., 176/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 55/2019 Z. z., 146/2019 Z. z., 35/2019 Z. z.

Ø Kľúčové slová: prevádzkovanie cestnej dopravy, dopravca, prepravný poriadok, prevádzkovateľ cestnej dopravy, prevádzkovanie jednotlivých druhov cestnej dopravy, osobná doprava, pravidelná doprava, dopravná licencia, cestovný poriadok, tarifa, dopravná obslužnosť, zmluva o službách , príspevok za objednané služby, osobitná pravidelná doprava, príležitostná doprava, taxislužba, koncesia, kabotážna preprava, preprava nebezpečných vecí, verejná správa, licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu, koncesia na taxislužbu, licencia Spoločenstva

Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 165 kB) (Konsolidované znenie účinné od 19.1.2013)

Ø  Kľúčové slová: inteligentné dopravné systémy v cestnej doprave, Národné dopravné informačné centrum

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 452 kB) (Konsolidované znenie účinné od 1.7.2019)

Ø  Novela: 123/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 51/2017 Z. z., 56/2018 Z. z., 106/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 149/2019 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: elektronický výber mýta, sadzba mýta, mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest – vymedzenie podmienok

Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 932 kB) (Konsolidované znenie účinné od 20.5.2018)

Ø  Novela: 91/2016 Z. z., 106/2018 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: cestný informačný systém, registre cestného informačného systému

 Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 2,42 MB) (Konsolidované znenie účinné od 20.5.2018)

Ø  Kľúčové slová: technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke, technická kontrola, emisná kontrola

 

 Vyhlášky

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 14,7 MB) (Konsolidované znenie účinné od 1.2.2018)

Ø  Novela: 130/2010 Z. z., 413/2010 Z. z., 361/2011 Z. z., 381/2012 Z. z., 128/2013 Z. z., 467/2013 Z. z., 20/2016 Z. z., 19/2018 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: dopravné značky a zariadenia, spôsobilosť (odborná, zdravotná a psychická), medzinárodný vodičský preukaz, evidenčné číslo

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (PDF, 101 kB) (účinnosť od 1.8.2011)

Ø  Kľúčové slová: postup a prvky posudzovania vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, prvky auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie, kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (PDF, 1,42 MB) (Konsolidované znenie účinné od 1.4.2019)

Ø  Novela: 43/2016 Z. z., 75/2019 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: finančná spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, prevádzkovateľ cestnej dopravy, cestovný poriadok, vykonávanie skúšok vodiča vozidla taxislužby, kontrola prepravy nebezpečných vecí na cestách a vzor záznamu z kontroly

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta (PDF, 1,12 MB) (Konsolidované znenie účinné od 15.12.2017)

Ø  Novela: 57/2014 Z. z., 21/2015 Z. z., 159/2015 Z. z., 249/2015 Z. z., 364/2015 Z. z., 268/2016 Z. z., 172/2017 Z. z., 297/2017 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: zoznam vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 932 kB) (účinnosť od 1.1.2014)

Ø  Kľúčové slová: rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. a III. triedy, osoby poverené výkonom kontroly výberu mýta

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (PDF, 1,32 MB) (účinné od 20.5.2018)

Ø  Kľúčové slová: izotermické vozidlo, kĺbový autobus, technická nespôsobilosť vozidla, najväčšia povolená hmotnosť pripadajúca na nápravu

 

 Nariadenia

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií (PDF, 252 kB) (konsolidované znenie účinné od 1.1.2019)

Ø  Novela: 448/2015 Z. z., 368/2016 Z. z., 357/2017 Z. z., 394/2018 Z. z.

Ø  Kľúčové slová: spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta, systém zliav zo sadzieb mýta