späť 1995/71 ďalej
Krásy našej vlasti
Banská Štiavnica
Katalógové číslo: 
Autor výtvarného návrhu známky: 
Rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
71
Martin Činovský
Martin Činovský
19.7.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
1 180 800
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 19. 7. 1995 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti". Prvou z nich je Banská Štiavnica v nominálnej hodnote 7 Sk.

Na známke je okrem názvu lokality a charakteristického architektonického motívu aj text "Unesco" vzhľadom na zaradenie uvedených lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súvisel s bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období, ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16.stor., charakterizujú popri rozsiahlych goticko - renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny. V rovnakom období bol vybudovaný i fortifikačný systém, z ktorého dodnes stojí barokovo upravená Piarská brána. Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú i rozsiahle komplexy technických diel, súvisiace s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd. Sú to nielen šachty, štôlne, ťažobné veže, klopačka, dômyselný vodohospodársky systém tvoriaci súčasť krajinného prostredia, ale aj objekty súvisiace s činnosti prvej Baníckej a lesníckej akadémie v Európe. Všetky uvedené skutočnosti boli dôvodom pre zápis Banskej Štiavnice a technických pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 19. 7. 1995 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom