späť 1997/121 ďalej
Krásy našej vlasti
Ochtinská aragonitová jaskyňa

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997
( Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  121
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  12.6.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  302 800 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 12. 6. 1997 dve príležitostné poštové známky série Krásy našej vlasti s námetom jaskýň:
Jaskyňa Domica - 6 Sk
Ochtinská aragonitová jaskyňa - 8 Sk

Autorom výtvarných návrhov emisie a súčasne aj rytcom známok je akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch s 8 ks známok ( dva štvorbloky s medzipolím, na ktorom je znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ).

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na serozápadnej strane Horného Hrádku, t.j. medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastri obci Ochtiná. V roku 1954 ju objavili baníci pri razení štôlne. Jaskyňa dĺžky 300 m vznikla chemickou činnosťou atmosferických vôd, rozšírením puklín a medzivrstevných škár v prvohorných kryštalických vápencoch v blízkosti kontaktu s ankeritovým telesom. Výplň jaskyne tvorí prevažne limonitický oker rôznej hrúbky. Ide o reziduálne zbytky rozpustených vápencov, zvetralých sideritov a iných rudných polôh. Jaskyňu charakterizuje unikátna kryštálová výzdoba reprezentovaná aragonitom. Vyskytuje sa vo forme snehobielych kryštalických tvarov a železného kvetu, čiže rôznych spletitých bielych útvarov vytvárajúcich stočené, prepletené a mnohonásobne rozvetvené kríčkovité formy. Pre verejnosť je prístupná od roku 1972 v dĺžke 235 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 12.6.1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom