späť ďalej
Drogy nie!
Katalógové číslo:  163
Autor výtvarného návrhu známky:  Alexej Vojtášek
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  5.10.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 405 000 ks
Autor motívu na FDC:  Alexej Vojtášek
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Alexej Vojtášek
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 10. 1998 príležitostnú poštovú známku "Drogy nie!" s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Známku so symbolickou kresbou (motýľ smrtihlav, kubus, kameň) doplňa nápis "Drogy nie!". Autorom výtvarných návrhov emisie je Alexej Vojtášek, rytcom je Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený narkoman. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe šedočiernej.

Národný program boja proti drogám bol prijatý vládou SR 8. 8. 1995 a následne schválený Národnou radou SR. Jeho preambula uvádza:
Slovenská republika si je vedomá závažnosti problému drog a drogových závislostí v spoločnosti a jeho nebezpečnosti najmä pre vývoj mladej generácie. S plnou vážnosťou pristupuje k riešeniu zdravotných, psychických, sociálnych, morálnych a ďalších negatívnych dôsledkov užívania drog. Prioritne sa bude zameriavať na oblasť účinného predchádzania vzniku a šírenia drogových závislostí, zabezpečenia komplexnej starostlivosti o jednotlivcov drogovo závislých a zamedzenia výroby, tranzitu a obchodu s drogami, ktoré tvoria tri hlavné oblasti protidrogovej politiky v Slovenskej republike.
Slovenská republika je vedená snahou dôsledne sa pridržiavať všetkých medzinárodných záväzkov v oblasti boja proti drogám, ako aj súvisiacich dohovorov na zabránenie legalizácie zisku z nezákonných aktivít majúcich vzťah k drogovej trestnej činnosti. Bude rešpektovať a uplatňovať tieto záväzky a dohovory v rámci kontroly drog, redukcie požiadaviek po drogách, starostlivosti o drogovo závislé osoby a zabezpečovania účinných preventívnych aktivít.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom