späť 1999/196 ďalej
Múzeum židovskej kultúry na Slovensku
Katalógové číslo:  196
Autor výtvarného návrhu emisie:  Martin Činovský
Motív na známke:  džbán patriaci spolku Chevra kadiša - pre návštevy chorých,
(fajansa, habánska keramika, Senica, r. 1776)
Motív na medzipolí:  ukazovadlo na Tóru, znak SNM a znak Múzea židovskej kultúry
Líniová rozkresba:  Martin Činovský
Rytec známky:  František Horniak
Rytina medzipoľa hárčeka:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  23. 11. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  dvojfarebná oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  240 000 ks
Motív na FDC:  Chanukija,( striebro čiastočne pozlátené, 19.stor.)
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím detailu vyšívanej prikrývky na barches (2. pol. 19. stor.)
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks
  

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 23.11.1999 dve príležitostné poštové známky série "Múzeum židovskej kultúry na Slovensku" s nominálnou hodnotou 12 Sk a 18 Sk vytlačené na spoločnom priehradkovom liste. Na známkach sú zobrazené exponáty Múzea židovskej kultúry v Bratislave - džbány habánskej keramiky vytvorené pre bratstvo Chevra kadiša v roku 1776 (12 Sk) a v roku 1734 (18 Sk). Súčasne vydala tieto známky Izraelská pošta (Israel Postal Authority).

Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Martin Činovský. Rytiny známok podľa líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvorili: František Horniak (12 Sk) a akad. maliar Rudolf Cigánik (18 Sk).

Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 26 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou dvojfarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na spoločných tlačových listoch, na ktorých je 2 x po 4 ks známok ( dva štvorbloky so striedavo rozmiestnenými známkami a potlačeným medzipoľom).

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC zobrazený svietnik- chanukija (19 stor.). Rytec FDC Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 23.11.1999 do 31. 12. 2008.

V roku 1991 bolo založené oddelenie židovskej kultúry pri Historickom múzeu Slovenského národného múzea, z ktorého až v roku 1994 vzniklo samostatné Múzeum židovskej kultúry na Slovensku ako súčasť SNM.
Väčšiu časť jeho zbierkového fondu tvoria predmety používané pri bohoslužbách v synagógach a modlitebniach ako aj predmety z inventáru židovských domácností.
Stála expozícia (otvorená 20. mája 1993) na Židovskej ulici č. 17 v Bratislave oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska už od čias Veľkomoravskej ríše (9. storočie n. l.). Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľstva, prehľad najdôležitejších sviatkov, interiér synagógy ako aj významné osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko v rôznych oblastiach umeleckého, kultúrneho, spoločenského i vedeckého života.

Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
riaditeľ múzea


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom