späť 2003/290 vpred
25. výročie Slovenskej cirkevnej provincie - sv. Metod
Katalógové číslo:  289
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  6.4.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  120 000 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ksPočiatky samostatnej cirkevnej organizácie na našom územi patria do cyrilo-metodského obdobia menovaním sv. Metoda za panónsko-moravského arcibiskupa roku 870. Pápež Ján VIII. zriadil roku 880 na žiadosť kniežaťa Svätopluka diecézu v Nitre, ktorá tiež patrila pod právomoc arcibiskupa -metropolitu Metoda. K Nitrianskemu biskupstvu patrilo územie dnešného Slovenska ako aj severnejšia časť Panónie. Po vojenských nepokojoch sa Mojmir II. usiloval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho žiadosť (r. 899) dal pápež Ján IX. vysvätiť arcibiskupa a troch biskupov - sufragánov. S najväčšou pravdepodobnosťou nástupcom na Metodovom stolci sa stal jeho blízky spolupracovník sv .Gorazd, pochádzajúci z nášho územia. Rozbroje a nepokoje po páde Veľkomoravskej ríše pravdepodobne spôsobili zánik tejto cirkevnej provincie na našom území.
Na známke pod portrétom svätca je nápis "Metod" v hlaholike. Na kupóne je predrománsky kostol v Párovciach (dnes na území Nitry).
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Prof. Viliam Judák


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom