spä? 2004/320 vpred
Vstup do Európskej únie
Katalógové číslo:  325
Autor výtvarného návrhu známky:  Jean Pierre Mizzi
Autor grafickej úpravy známky:  Vladislav Rostoka
Deň vydania:  1.5.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  39,5 mm x 26,5 mm
Náklad známok:  300 000 ks


Slovenská pošta, š.p. vydala s platnost'ou od 1.5.2004 príležitostnú poštovú známku "Vstup do Európskej únie", spoločné vydanie pristupujúcich krajín, v nominálnej hodnote 18 Sk.
Na známke je na modrom podklade v pozadí mapa Európy. V l'avom dolnom rohu je slovenská vlajka a v strede známky je deväť vlajok ostatných pristupujúcich štátov. Okolo nich je kruh s hviezdami, ako symbol zjednotenej Európy. Známku o rozmeroch 39,5 x 26,5 mm (vrátane perforácie) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 10 známkach.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je mapa Európy s farebným rozlíšením krajín vstupujucich 1.5.2004 do Európskej únie. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava viacfarebnou ofsetovou technikou. Autorom výtvarných návrhov emisie je dizajnér Maltskej pošty - Jean Pierre Mizzi. Autorom grafickej úpravy emisie je Vladislav Rostoka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1.5.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom