späť 1999/177_8 ďalej
Europa
Tatranský národný park
Katalógové čísla:  177, 178
Autor výtvarného návrhu emisie:  Martin Činovský
Rytiny známok a medzipoľa tlačového listu:  Martin Činovský
Deň vydania:  5. 5. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  5-farebná oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  309 600 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 5. 1999 dve príležitostné poštové známky "Tatranský národný park" z emisného radu "Europa" s nominálnou hodnotou 9 Sk a 11 Sk. Obraz panorámy Vysokých Tatier prechádza cez obidve známky a formou spojky spája obidve známky. Na známkach je text "Vysoké Tatry" a logo medzinárodnej série "Europa". Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste v štyroch dvojiciach (spojkách) nad sebou. Medzi týmito dvoma skupinami v strede tlačového listu je nápis Tatranský národný park a mapa jeho územia. Tlačové listy vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní ( 5 farieb).

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Martin Činovský, ktorý vytvoril súčasne aj rytiny známok a motívov medzipolí hárčeka.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Tatranská Lomnica. Na obálke je zobrazený ľadopád v Bielovodskej doline. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (zelenošedá farba). Rytinu FDC na základe líniovej rozkresby Martina Činovského vytvoril Arnold Feke.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1999 do 31. 12. 2008.

Tatry predstavujú v rámci Karpatského oblúka najvyššie horstvá s jedinečným ľadovcovým reliéfom rozmanitosťou geologickej stavby a veľkou pestrosťou rastlín a živočíchov. Biologickú rozmanitosť zvýrazňuje veľký počet tatranských endemických a reliktných taxónov flóry a fauny.
V Tatranskom národnom parku majú svoje trvalé biotopy vzácne a jedinečné druhy živočíchov ako kamzík vrchovský tatranský, svišť horský, orol tatranský, murárik červenokrídly, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, mačka divá, kuny, lasice a iné.
Medzi vzácne a prísne chránené druhy rastlín patrí napríklad plesnivec alpínsky, stračonôžka tatranská, silenka bezbýľová, horec ľadovcový a ďalšie. Správa Tatranského národného parku zabezpečuje komplexnú starostlivosť o biodiverzitu, ktorá je spolu s unikátnymi krajinno-ekologickými štruktúrami nenahraditeľné prírodné dedičstvo.

Ing. Tomáš Vančura
sriaditeľ Správy Tatranského národného parku


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom