Skočiť na obsah

Prenesený výkon štátnej správy 2024

Ministerstvo dopravy SR poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na základe:

  • zákona č. 534/2023 Z. z. z 21. decembra 2023 o štátnom rozpočte na rok 2024,
  • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov,
  • výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v znení neskorších predpisov.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania:

 

 

Prenesený výkon štátnej správy na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie: