Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Érsek Arpád, PaedDr. minister 59494 669
Ďurček Peter, JUDr. štátny tajomník 1 59494 480
Cengelová Ladislava,Mgr.

štátny tajomník 2

59494 210
Šimoni Tibor, Mgr.MBA generálny tajomník služobného úradu 59494 805
Kasanická Kornélia, Ing. kancelária ministra 59494 550
Tinka Norbert, Ing. kancelária štátneho tajomníka 1 59494 301

Nemček Vincent, Mgr.

- poverený zastupovaním

RK ŠT2

kancelária štátneho tajomníka 2 59494 678
Vranka Martin, Ing. kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494 863
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494 369

Lamačová Ducká Karolína, Mgr.

odbor komunikácie 59494 685
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494 236

Šiagi Ivan, Ing.

odbor informatiky a registratúry 59494 222
Gocká Jana, Ing. sekcia vnútornej správy 59494 532
Gregorová Emília, Ing. odbor verejného obstarávania 59494 541
Kalivoda Pavol, Ing.  odbor hospodárskej správy 59494 290
Papánová Gabriela, Mgr. odbor správy majetku 59494 260
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494 519
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia a kybernetickej bezpečnosti 59494 293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna  59494 261
Saganová Slávka, Mgr. odbor dopravnej legislatívy 59494 776

Tomašovičová Jaroslava, JUDr.

odbor všeobecnej legislatívy 59494 386
Nikmon Erik, Mgr. odbor právnych služieb  59494 693
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494 246
Zaťková Denisa, Ing. odbor rozpočtu a financovania 59494 379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494 240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494 367
Šopová Tatiana,JUDr.  sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494 357
Lisický Ctibor, Ing.Mgr. odbor akcionárskych a zriaďovateľských práv 59494 601
Lantaj Ivan, Mgr. odbor  hospodárskych analýz 59494 756

Krak Ján, Ing. poverený zastupovaním GRI

inštitút dopravnej politiky 59494477
  odbor harmonizácie verejnej osobnej dopravy  
Melegová Nikola, Ing. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494591
Nižníková Lucia, Mgr. sekcia medzinárodných vzťahov a EÚ 59494537

Pančurová Lenka, PhDr.

odbor agendy EÚ 59494249

Záhumenský Oto, Ing.MBA

odbor medzinárodných vzťahov 59499590
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Chochlík Bohuš, JUDr. štátny dopravný úrad 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor cestnej infraštruktúry 59494309
Konečná Anna, Ing. špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467

Farkaš Ján, Ing.                   

sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600

Horváthová Andrea, JUDr.

odbor štátnej železničnej správy 59494479
Ing. Miroslav Dorčák odbor železničnej a kombinovanej dopravy 59494342
Németh Mário, Ing. sekcia civilného letectva 59494 744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494 617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494 730
Moravčík Jozef, Ing. sekcia vodnej dopravy 59494 471

Csöböková Silvia, Ing.

odbor vnútrozemskej plavby 59494 509
Mrkva Josef, Ing. odbor námorný úrad 59494 801
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494 255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií a poštových služieb 59494 587
Matejková Eva, Ing. odbor medzinárodnej agendy elektronických komunikácií a poštových služieb 59494 451
Méry Juraj, Mgr. sekcia riadenia projektov 59494 645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov cestnej a vodnej infraštruktúry 59494 646
Veselovský Viktor, Ing. odbor projektov železničnej infraštruktúry,verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy 59494 740
Tóthová Patricia, Mgr. odbor koordinácie a riadenia projektov  59494 607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov

59494 629

Markovič Juraj, Mgr.

odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci

59494 710
Németh Tibor, Ing. sekcia výstavby 59494 829
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494 466
Rajprichová Viera,  Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494 739
Kalinová Želmíra, Ing.arch. odbor územného plánovania 59494 748
Šprochová Lenka, Ing.Mgr.PhD. - poverená vykonávaním funkcie VŠZ  sekcia cestovného ruchu 59494 395
Šprochová Lenka, Ing.Mgr.PhD. odbor medzinárodných vzťahov a propagácie 59494 844
Morong František, Mgr. art. odbor destinačného manažmentu 59494 822
Paule Igor, Ing. odbor štátnej politiky cestovného ruchu 59494 459
Ďurináková Adriána, Ing. sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva 59494 447
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494 348
Szolgayová Elena  Ing.arch. PhD. sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 59494 894
Hajdin Miloš, Mgr. odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja 59494 574
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494 639
Višňovský Ivan, Ing. odbor verejných prác 59494 464
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494 468
Fialík Stanislav, Ing. útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494 727
Hano Ľubomír MUDr.  MPH - poverený zastupovaním VŠZ odbor špecializovaných činností 59494 694

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.