Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Doležal Andrej, Ing. minister 59494669

Bruncková Katarína, JUDr.,PhD.

štátny tajomník 1 59494480
Kmeť Jaroslav, Ing.

štátny tajomník 2

59494210
Janáček Martin, Ing. generálny tajomník služobného úradu 59494805
Migrová Daniela, PhDr. kancelária ministra 59494550
Olijáš Martin, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 1 59494770
Horná Alexandra, JUDr. kancelária štátneho tajomníka 2 59494678

Vozárová Michaela,Mgr.,MBA

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494369

Rudolf Ivan, Mgr.

odbor komunikácie 59494685
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494 495

Sedláček Vladimír, Ing.

odbor informatiky 59494 222
Šimek Martin, Mgr. sekcia vnútornej správy 59494532
Kalivoda Pavol, Ing.  odbor hospodárskej správy 59494290
Papánová Gabriela, Mgr. odbor správy majetku 59494260
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia a kybernetickej bezpečnosti 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna  59494261
Saganová Slávka, Mgr. odbor dopravnej legislatívy 59494776
Tomašovičová Jaroslava, JUDr. odbor všeobecnej legislatívy 59494386

Šípová Denisa,

JUDr.

odbor verejného obstarávania a právnej podpory  59494693
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246
Zaťková Denisa, Ing. odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Farkašová Andrea, Ing. sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357

Lantaj Ivan, Mgr.

odbor akcionárskych a zriaďovateľských práv 59494601
Kožuch Vladimír, Ing., poverený zastupovaním RO odbor  hospodárskych analýz 59494756

Darmo Martin Ing. PhD. poverený vykonávaním funkcie GRI

inštitút dopravnej politiky 59494477
Darmo Martin, Ing. PhD. odbor harmonizácie verejnej osobnej dopravy  
Felcan Róbert, Ing. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494591
Nižníková Lucia, Mgr. sekcia medzinárodných vzťahov a EÚ 59494537

Koczóová Alexandra, Mgr.

odbor agendy EÚ 59494249

Záhumenský Oto, Ing.MBA

odbor medzinárodných vzťahov 59499590
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Chochlík Bohuš, JUDr. štátny dopravný úrad 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor cestnej infraštruktúry 59494309
Konečná Anna, Ing. špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467

Farkaš Ján, Ing.                   

sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600

Horváthová Andrea, JUDr.

odbor štátnej železničnej správy 59494479
Ing. Miroslav Dorčák odbor železničnej a kombinovanej dopravy 59494342
Németh Mário, Ing. sekcia civilného letectva 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Moravčík Jozef, Ing. sekcia vodnej dopravy 59494471

Csöböková Silvia, Ing.

odbor vnútrozemskej plavby 59494509
Mrkva Josef, Ing. odbor námorný úrad 59494801
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií a poštových služieb 59494587
Matejková Eva, Ing. odbor medzinárodnej agendy elektronických komunikácií a poštových služieb 59494451
Dohnáliková Erna, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov cestnej a vodnej infraštruktúry 59494646
Veselovský Viktor, Ing. odbor projektov železničnej infraštruktúry,verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy 59494740
Tóthová Patricia, Mgr. odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov

59494629

Markovič Juraj, Mgr.

odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci

59494710
Németh Tibor, Ing. sekcia výstavby 59494829
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494739
Kalinová Želmíra, Ing.arch. odbor územného plánovania 59494748

Dula Radúz,

Mag. (FH)

sekcia cestovného ruchu 59494395
  odbor medzinárodných vzťahov a propagácie  
Morong František, Mgr. art. odbor destinačného manažmentu 59494822
Paule Igor, Ing. odbor štátnej politiky cestovného ruchu 59494459
Ďurináková Adriána, Ing. sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva 59494447
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494348
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 59494894
Hajdin Miloš, Ing. odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja 59494574
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Višňovský Ivan, Ing. odbor verejných prác 59494464
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Fialík Stanislav, Ing. útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
Pilková Martina, RNDr. PhD. odbor špecializovaných činností 59494694

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.