Skočiť na obsah

Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Doležal Andrej, Ing. minister 59494669
Bruncková Katarína, JUDr. PhD. štátny tajomník 1 59494480
Kmeť Jaroslav, Ing. štátny tajomník 2 59494210
Janáček Martin, Ing. generálny tajomník služobného úradu 59494805
Migrová Daniela, PhDr. kancelária ministra 59494550
Gasperová Jana, Mgr. PhD. kancelária štátneho tajomníka 1 59494770
Nemček Vincent, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 2 59494876

Vozárová Michaela,Mgr.,MBA

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494369
Rudolf Ivan, Mgr. odbor komunikácie 59494416
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494495
Sedláček Vladimír, Ing. sekcia  informatiky 59494222

Zajíček Jozef, Mgr.

odbor projektov IT

59494892

Mešár Miloš, Ing.

odbor prevádzky IT 59494897
Verchovodko Štefan, Ing. - poverený vykonávaním funkcie RO odbor vnútornej správy a investícií 59494532
Verchovodko Štefan, Ing. odbor dopravy a majetku 59494290
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Hrabinová Daniela, Ing. oddelenie vnútorného auditu 59494266
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna  59494261
Mgr. Slávka Saganová odbor dopravnej legislatívy 59494776
JUDr. Dana Skičková, PhD. odbor  všeobecnej legislatívy 59494528
Vantroba Denisa, JUDr. odbor verejného obstarávania a právnej podpory  59494532
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246

Zálešáková Beáta, Ing.  

odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Farkašová Andrea, Ing. sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Kožuch Vladimír, Ing. odbor správy majetkových účastí štátu 59494756
Ovečka Juraj, Mgr. odbor  hospodárskych analýz 59494615
Darmo Martin Ing. PhD. inštitút dopravnej politiky 59494477

Hrapko Peter, Ing.

odbor stratégie  dopravy

59494314

Nižníková Lucia, Mgr. odbor  európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 59494537
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Miškovský Martin, Ing. odbor cestnej dopravy 59494610
Moravčík Ľubomír, Ing. PhD.  štátny dopravný úrad (schvaľovanie vozidiel, TK, EK, KO, MPZ) 59494675
Pšenka Tomáš, Mgr. - poverený vykonávaním funkcie odbor cestnej infraštruktúry 59494309

Oslejová Jana, Ing.

špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467
Farkaš Ján, Ing. sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600
Horváthová Andrea, JUDr. odbor štátnej železničnej správy 59494479
Juhás Milan, Ing. poverený zastupovaním RO odbor železničnej dopravy 59494342
Hýsek Michal, Ing. - poverený vykonávaním funkcie sekcia civilného letectva 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Moravčík Jozef, Ing. sekcia vodnej dopravy 59494471
Csöböková  Silvia , Ing. odbor vnútrozemskej plavby 59494509
Mrkva Josef,  Ing. odbor námorný úrad 59494801
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií  59494587
Matejková Eva, Ing. odbor poštových služieb 59494451

Hynek Karol, JUDr.

úrad pre verejnú regulovanú službu 59494400
Dohnáliková Erna, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov dopravnej infraštruktúry 59494646
Zelinová Daniela, JUDr. - poverená vykonávaním funkcie odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov 59494629
Duffek Dušan, Ing. - poverený vykonávaním funkcie odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci 59494710
Duffek Dušan, Ing. odbor kontroly projektov výskumu a inovácií 59494544
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja 59494894
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Reháková Veronika, PhDr. odbor koncepcie bytovej politiky 59494574
Kordošová Zuzana, Ing. arch. odbor mestského a územného rozvoja 59494526
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing., PhD. sekcia stavebnej správy a verejných prác 59494829
Kovácsová Zuzana, Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494742
Králiková Zuzana, Mgr. odbor vyvlastňovania 59494765
Hianiková Andrea, Ing. odbor opravných prostriedkov 59494738
Latta Emil, Ing. - poverený vykonávaním funkcie odbor verejných prác 59494464
Gasperová Jana, Mgr. PhD. - poverená zastupovaním sekcia cestovného ruchu 59494395
  odbor štátnej politiky a medzinárodnej spolupráce v cestonom ruchu  
Sárinec Peter, Ing. odbor regionálnej spolupráce v cestonom ruchu 59494748
Mgr. Elena Dobálová - poverená vykonávním funkcie odbor  štátnej pomoci v cestovnom ruchu 59494435
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494348
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
Pilková Martina, RNDr. PhD. odbor špecializovaných činností 59494694

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.