Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Doležal Andrej, Ing. minister 59494669
Bruncková Katarína, JUDr.,PhD. štátny tajomník 1 59494480
Kmeť Jaroslav, Ing. štátny tajomník 2 59494210
Janáček Martin, Ing. generálny tajomník služobného úradu 59494805
Migrová Daniela, PhDr. kancelária ministra 59494550
Moravčík Juraj, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 1 59494770
Horný Ján, JUDr.,MSc. kancelária štátneho tajomníka 2 59494876

Vozárová Michaela,Mgr.,MBA

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494369
Rudolf Ivan, Mgr. odbor komunikácie 59494416
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494 495
Sedláček Vladimír, Ing. odbor informatiky 59494 222
Šimek Martin, Mgr. sekcia vnútornej správy 59494532
Kalivoda Pavol, Ing.  odbor hospodárskej správy 59494290
Papánová Gabriela, Mgr. odbor správy majetku 59494260
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Hrabinová Daniela, Ing. oddelenie vnútorného auditu 59494266
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia a kybernetickej bezpečnosti 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. sekcia legislatívna  59494261
Saganová Slávka, Mgr. odbor dopravnej legislatívy 59494776
  odbor všeobecnej legislatívy 59494386
Šípová Denisa, JUDr. odbor verejného obstarávania a právnej podpory  59494532
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246

Zálešáková Beáta, Ing. - poverená zastupovaní RO

odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Farkašová Andrea, Ing. sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Mtierová Beáta, Ing. odbor akcionárskych a zriaďovateľských práv 59494601
Kožuch Vladimír, Ing. odbor  hospodárskych analýz 59494756
Darmo Martin Ing. PhD. inštitút dopravnej politiky 59494477

Ing.Peter Hrapko - poverený vykonávaním funkcie

odbor stratégie  dopravy

59494314

Nižníková Lucia, Mgr. sekcia medzinárodných vzťahov a EÚ 59494537
Porubský Vladimír, Mgr. odbor agendy EÚ 59494249
Záhumenský Oto, Ing.MBA odbor medzinárodných vzťahov 59499590
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Moravčík Ľubomír, Ing. PhD.  - poverený zastupovaním RO štátny dopravný úrad 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor cestnej infraštruktúry 59494309
Konečná Anna, Ing. špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467
Farkaš Ján, Ing. sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600
Horváthová Andrea, JUDr. odbor štátnej železničnej správy 59494479
Kubiček Milan, Ing.PhD. - poverený zastupovaním RO odbor železničnej dopravy 59494342
Németh Mário, Ing. sekcia civilného letectva 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Moravčík Jozef, Ing. sekcia vodnej dopravy 59494471
Csöböková Silvia, Ing. odbor vnútrozemskej plavby 59494509
Mrkva Josef, Ing. odbor námorný úrad 59494801
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií  59494587
Matejková Eva, Ing. odbor poštových služieb 59494451
Dohnáliková Erna, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov dopravnej infraštruktúry 59494646
Tóthová Patricia, Mgr. odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov 59494629
Markovič Juraj, Mgr. odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci 59494710
Duffek Dušan, Ing. odbor kontroly projektov výskumu a inovácií 59494544
Németh Tibor, Ing. sekcia výstavby 59494829
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing. odbor štátnej stavebnej správy 59494739
Kalinová Želmíra, Ing.arch. odbor územného plánovania 59494748
Dula Radúz, Mag. (FH) sekcia cestovného ruchu 59494395
Kováčová Martina, Mgr. - poverená vykonávaním funkcie RO odbor marketingu cestovného ruchu  
Birka Jakub, PhDr. PhD. odbor zahraničných vzťahov v cestovnom ruchu 59494822
Kubišová Silvia, Ing. - poverená vykonávaním funkcie RO odbor regionálneho cestovného ruchu 59494757
  odbor stratégie cestovného ruchu  
Ďurináková Adriána, Ing. sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva 59494447
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494348
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 59494894
Reháková Veronika, PhDr. odbor koncepcie bytovej politiky 59494574
Horanská Erika, Ing. arch. odbor mestského rozvoja 59494592
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Višňovský Ivan, Ing. odbor verejných prác 59494464
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Fialík Stanislav, Ing. útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
Pilková Martina, RNDr. PhD. odbor špecializovaných činností 59494694

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.