Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Doležal Andrej, Ing. minister 59494669
Bruncková Katarína, JUDr. PhD. štátny tajomník 1 59494480
Kmeť Jaroslav, Ing. štátny tajomník 2 59494210
Janáček Martin, Ing. generálny tajomník služobného úradu 59494805
Migrová Daniela, PhDr. kancelária ministra 59494550
Moravčík Juraj, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 1 59494770
Horný Ján, JUDr.,MSc. kancelária štátneho tajomníka 2 59494876

Vozárová Michaela,Mgr.,MBA

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494369
Rudolf Ivan, Mgr. odbor komunikácie 59494416
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494 495
Sedláček Vladimír, Ing. odbor informatiky 59494 222
Šimek Martin, Mgr. sekcia vnútornej správy 59494532
Kalivoda Pavol, Ing.  odbor hospodárskej správy 59494290
Papánová Gabriela, Mgr. odbor správy majetku 59494260
Budajová Michaela odbor správy registratúry 59494631
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Hrabinová Daniela, Ing. oddelenie vnútorného auditu 59494266
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Pastýriková Martina, JUDr. odbor legislatívny  59494261
Šípová Denisa, JUDr. odbor verejného obstarávania a právnej podpory  59494532
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246

Zálešáková Beáta, Ing.  

odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Farkašová Andrea, Ing. sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Kožuch Vladimír, Ing. odbor správy majetkových účastí štátu 59494756
Ovečka Juraj, Mgr. poverený zastupovaním odbor  hospodárskych analýz 59494615
Darmo Martin Ing. PhD. inštitút dopravnej politiky 59494477

Ing.Peter Hrapko - poverený vykonávaním funkcie

odbor stratégie  dopravy

59494314

Nižníková Lucia, Mgr. odbor  európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 59494537
Varga Peter, MBA,MSc. sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Miškovský Martin, Ing. odbor cestnej dopravy 59494610
Moravčík Ľubomír, Ing. PhD.  štátny dopravný úrad (schvaľovanie vozidiel, TK, EK, KO, MPZ) 59494675
Majcher Vladimír, Ing. odbor cestnej infraštruktúry 59494309
Konečná Anna, Ing. špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494467
Farkaš Ján, Ing. sekcia železničnej dopravy a dráh 59494426
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600
Horváthová Andrea, JUDr. odbor štátnej železničnej správy 59494479
Kubiček Milan, Ing.PhD. - poverený zastupovaním RO odbor železničnej dopravy 59494342
Moravčík Jozef, Ing., poverený vykonávaním funkcie sekcia civilného letectva a vodnej dopravy 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Moravčík Jozef, Ing. odbor vodnej dopravy 59494471
Kyrinovičová Irena, PhDr. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií  59494587
Matejková Eva, Ing. odbor poštových služieb 59494451
Dohnáliková Erna, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov dopravnej infraštruktúry 59494646
Tóthová Patricia, Mgr. odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov 59494629
Markovič Juraj, Mgr. odbor riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci 59494710
Duffek Dušan, Ing. odbor kontroly projektov výskumu a inovácií 59494544
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja 59494894
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Reháková Veronika, PhDr. odbor koncepcie bytovej politiky 59494574
Ilčíková Jana, Ing., poverená vykonávaním funkcie odbor mestského a územného rozvoja  
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Rajprichová Viera,  Ing., PhD. sekcia stavebnej správy a verjných prác 59494829
Kovácsová Zuzana, Ing. - poverená zastupovaním odbor štátnej stavebnej správy 59494742
Králiková Zuzana, Mgr. odbor vyvlastňovania 59494765
Hianiková Andrea, Ing. odbor opravných prostriedkov 59494738
Višňovský Ivan, Ing. odbor verejných prác 59494464
Dula Radúz, Mag. (FH) sekcia cestovného ruchu 59494395
Kulla Daniel, Ing. odbor marketingu cestovného ruchu  
Birka Jakub, PhDr. PhD. odbor zahraničných vzťahov v cestovnom ruchu 59494822
Sárinec Peter, Ing. odbor regionálneho cestovného ruchu 59494757
  odbor stratégie cestovného ruchu  
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494348
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
  útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 59494419 
Chudíková Katarína,  MUDr. PhD. útvar vedúceho hygienika rezortu 59494727
Pilková Martina, RNDr. PhD. odbor špecializovaných činností 59494694

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister@mindop.sk.