Skočiť na obsah

Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Pavol Lančarič, Ing. PhD.
minister 59494669
Bruncková Katarína, JUDr. PhD. štátny tajomník 1 59494480
Kmeť Jaroslav, Ing. štátny tajomník 2 59494210
Janáček Martin, Ing. generálny tajomník služobného úradu 59494805
Migrová Daniela, PhDr. kancelária ministra 59494550
Uhrin Lukáš, JUDr. - poverený vykonávaním funkcie  kancelária štátneho tajomníka 1 59494770
Chlebíková Katarína, Ing. kancelária štátneho tajomníka 2 59494453

Vozárová Michaela,Mgr.,MBA

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494220
Petro Martin odbor komunikácie 59494759
Šimonovičová Iveta, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494495
Snopko Jozef, Mgr., MPH sekcia  informatiky 59494222

 

odbor projektov IT

59494892

Kapusta Martin, Ing. - poverený vykonávaním funkcie

odbor prevádzky IT 59494897
Verchovodko Štefan, Ing. sekcia hospodárskej správy a služieb 59494290
Krupa Vladimír odbor vnútornej autodopravy 59494494
Oravcová Petra, Mgr. - zastupovanie VZ  odbor správy majetku a evidencie 59494421
Minárik Matej, Ing., PhD. odbor vnútornej správy a investícií 59494531
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Hrabinová Daniela, Ing. oddelenie vnútorného auditu 59494266
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Cyprianová  Valeria, JUDr.   sekcia legislatívna  59494261
Saganová  Slávka, Mgr. odbor dopravnej legislatívy 59494776
Skičková   Dana, JUDr.,  PhD. odbor  všeobecnej legislatívy 59494528
Vantroba Denisa, JUDr. odbor verejného obstarávania a právnej podpory  59494532
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246

Zaťková Denisa, Ing.

odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Farkašová Andrea, Ing. MBA sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv 59494357
Kožuch Vladimír, Ing. odbor správy majetkových účastí štátu 59494756
Ovečka Juraj, Mgr. odbor  hospodárskych analýz 59494615
Darmo Martin Ing. PhD. inštitút dopravnej politiky 59494477

Cenký Rastislav, Ing.

sekcia stratégie  dopravy

59494369

Krak Ján, Ing. odbor integrovanej osobnej, intermodálnej nákladnej a nemotorovej dopravy 59494772
Felcan Róber, Ing. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494369
Zaťková Eva, Mgr. odbor  európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 59494537
Tvrdoň Peter. Mgr. PhD. - poverený vykonávaním funkcie sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Miškovský Martin, Ing. odbor cestnej dopravy 59494610
Moravčík Ľubomír, Ing. PhD.  štátny dopravný úrad (schvaľovanie vozidiel, TK, EK, KO, MPZ) 59494675
Pšenka Tomáš, Mgr.  odbor cestnej infraštruktúry 59494635

Oslejová Jana, Ing.

špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494419
Šulko Peter, Ing. PhD., MBA sekcia železničnej dopravy a dráh 59494724
Hrivňák Štefan, Ing. dráhový stavebný úrad 59494600
Horváthová Andrea, JUDr. odbor štátnej železničnej správy 59494479
Štěrba Stanislav, Ing. odbor železničnej dopravy 59494802
  sekcia civilného letectva 59494744
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Marková Ivana, Ing. odbor leteckej prevádzky 59494730
Kalina Tomáš, Ing. PhD. sekcia vodnej dopravy 59494471
Csöböková  Silvia , Ing. odbor vnútrozemskej plavby 59494509
Mrkva Josef,  Ing. odbor námorný úrad 59494801
Šturdíková Zuzana, Ing. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií  59494587
Matejková Eva, Ing. odbor poštových služieb 59494652

Hynek Karol, JUDr.

úrad pre verejnú regulovanú službu 59494400
Dohnáliková Erna, Ing. sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov dopravnej infraštruktúry 59494646
Hrachala Martin, Ing. odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov 59494629
Duffek Dušan, Ing.  odbor kontroly sprostredkovateľských orgánov a riadenia technickej pomoci 59494544
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja 59494894
Hlaváčová Viera, Ing. odbor ekonomiky bývania 59494639
Reháková Veronika, PhDr. odbor koncepcie bytovej politiky a mestského rozvoja 59494574
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Gergely Peter, Ing. odbor obnovy budov 59494716
  odbor verejných prác 59494561
Ondrčka Tomáš. Ing. sekcia cestovného ruchu 59494395
  odbor štátnej politiky a medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu 59494501
Morong František, Mgr. art. odbor regionálnej spolupráce v cestonom ruchu 59494258
Dobálová Elena, Mgr.  odbor  štátnej pomoci v cestovnom ruchu 59494435
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494664
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Pilková Martina, RNDr. PhD. MPH útvar vedúceho hygienika rezortu 59494694
Kováčová Miroslava, RNDr. odbor špecializovaných činností 59494693

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister{@}mindop.sk.